Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 631-640 of 696 (Search time: 0.005 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2549การสร้างชุดฝึกทักษะทางการอ่านและการเขียนคำศัพท์ในมาตราแม่กนสำหรับนักเรียนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1สุวิทย์, ชาวไทย; ปิยะดา, พูลทาจักร์; สมบูรณ์, ยาวินัง
2561พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักแบบโฮสเทลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่สุนทรีย์, ศิริจันทร์; กมลทิพย์, คำใจ
2560การส่งเสริมการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่กุลธิดา, ก้าวสัมพันธ์; ปะราสี, เอนก
2548ความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง จังหวัดเชียงใหม่วิมลมาลย์, ศรีหงษ์ทอง; อรพินทร์, ศิริบุญมา; วีระ, คำวิเศษณ์
2548การเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนแส้นทางอาชีพใหม่ของหญิงขายบริการทางเพศในสถานบริการบาร์เบียร์ปรารถนา, ไมล์ถึง; สมศักดิ์, ภู่วิภาดาวรรธน์; ดาวรุ่ง, วีระกุล
2553การศึกษาผลของการลดน้ำหนักด้วย 4 อ. ของกลุ่มแม่บ้านแม่ทา ตำบลแม่ทา อำเภอแม่อออน จังหวัดเชียงใหม่สุชีลา, ศิริลักษณ์; จิติมา, กตัญญู; วันทนีย์, ชวพงค์
2561การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กับโปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2นิภาพรรณ์, สิงห์คำ; วีระศักดิ์, ชมภูคำ; พิชญ์สินี, ชมภูคำ
2549การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ในการแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สอนโดยการใช้ผังมโนมติกับการสอนปกตินงเยาว์, สายคำ; ปิยะดา, พูลทาจักร์; สมบูรณ์, ยาวินัง
2550การศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศไทยสมบูรณ์, ไพรวัลย์; เรืองเดช, วงศ์หล้า; หนูม้วน, ร่มแก้ว
2561การพัฒนาคู่มือการบริหารจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอนชลธาร, สมาธิ; สมเกตุ, อุทธโยธา; บุญเลิศ, คำปัน