Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 14 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
11-Nov-2015การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบ 4 MAT เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ สำหนับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ลือนาม, สิริวัฒน์
25-May-2015ผลการใช้วิธีการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางที่มีต่อทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ และการกล้าแสดงออกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกมล-เรียมสุโกศล (บ้านผาใต้)ภัทรวดี, ปันติ; ชาตรี, มณีโกศล; ศิริพร, ขีปนวัฒนา
21-May-2015การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมเรียนรู้ตามทฤษฏีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนบวกครกเหนือ จังหวัดเชียงใหม่อุไรวรรณ, ทองพฤกษ์; อนงค์ศิริ, วิชาลัย; วชิรา, เครือคำอ้าย
25-May-2015การเล่าเรื่องเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการฟัง-พูดภาษาอังกฤษและความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5จิราวรรณ, เวียงยา; ชาตรี, มณีโกศล; ผจงกาญจน์, ภู่วิภาดาวรรธน์
25-May-2015การคิดเเก้ปัญหาโดยใช้กิจกรรมแบบอริยสัจ 4 สาระเศรษฐศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดกู่คำ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่พรศรี, อุ่นตุ้ม; สกล, แก้วศิริ; ยุพิน, อินทะยะ
26-Jul-2016การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาประยุกต์ทางคณิตศาสตร์และทักษะการทำงานร่วมกันโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ศิลากาญจน์, รุ่งเรือง; วีระศักดิ์, ชมภูคำ; พิชญ์สินี, ชมภูคำ
28-Oct-2016การใช้แผนผังความคิดเพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมูทอปัด, ทิพย์บุญมี; ชาตรี, มณีโกศล; ผจงกาญจน์, ภู่วิภาดาวรรธน์
4-Jul-2016การพัฒนาความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย โดยใช้กิจกรรมแผนผังความคิดจุฑามาศ, คำยอง; ยุพิน, อินทะยะ; ผจงกาญจน์, ภู่วิภาดาวรรธน์
22-Dec-2015การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาไทยเชิงวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการตั้งคำถามแบบหมวกหกใบ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ปรารถนา, วงษ์ชื่น; ยุพิน, อินทะยะ; ศศิธร, อินตุ่น
26-Jul-2016การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนัยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ชนันทร, แป้นแก้ว; วีระศักดิ์, ชมภูคำ; พิชญ์สินี, ชมภูคำ