Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 146 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
14-Jun-2019การรวมกลุ่มของสตรีชาวไทพวนในการผลิตงานหัตถกรรมทอผ้าพื้นเมือง : กรณีศึกษาการจัดตั้งศูนย์ทอผ้าบ้านป่าแดง ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตรศุภกิจ, สุ่มสาย; รัตนาพร, เศรษฐกุล; ประสิทธิ์, เลียวสิริพงษ์; ประกาย, นิมมานเหมินท์
14-Jun-2019การบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน กรณีศึกษาโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่อาทิตย์, อยู่เป็นสุข; สุธีร์, นนทภา; วีระ, คำวิเศษณ์
14-Jun-2019การมีส่วนร่วมในงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่อารีรักษ์, ชัยเพ็ชร; ประพันธ์, ธรรมไชย; อรพินทร์, ศิริบุญมา
14-Jun-2019การเปรียบเทียบความสัมพันธ์เชิงอำนาจหญิงชายในกฎหมายมังรายศาสตร์กับกฎหมายไทยในมุมมองแนวสตรีนิยมชายไทย, รักษาชาติ; สนิท, สัตโยภาส
14-Jun-2019การจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมของเด็กที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษาในโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ขวัญใจ, ธรรมขันโท; เกตุมณ๊, มากมี; อรพินทร์, ศิริบุญมา
14-Jun-2019การเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนแส้นทางอาชีพใหม่ของหญิงขายบริการทางเพศในสถานบริการบาร์เบียร์ปรารถนา, ไมล์ถึง; สมศักดิ์, ภู่วิภาดาวรรธน์; ดาวรุ่ง, วีระกุล
14-Jun-2019การพัฒนาครูแกนนำเพื่อเป็นต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้ โดยใช้ชุดฝึกอบรมสำหรับวิทยากรและระดับกลุ่มโรงเรียนสายทอง, วิชิตาภา; เกตุมณ๊, มากมี; ดาวรุ่ง, วีระกุล
18-Jun-2019การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาหมู่บ้านปางมะโอ ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพโดยการใช้สมุนไพรท้องถิ่นลดาวัลย์, มูลละ; บังอร, ฉัตรรุ่งเรือง; อรุณรัตน์, วิเชียรเขียว
18-Jun-2019การศึกษาเพื่อส่งเสริมหมู่บ้านหัตถกรรมไม้แกะสลักให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืน : กรณีศึกษาหมู่บ้านกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่เยาวภา, บุษยนัยน์
18-Jun-2019การศึกษาวิเคราะห์เพื่อจัดสร้างรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน : กรณีศึกษาหมู่บ้านม้งผานกกก ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ชลธร, ทิพย์สุวรรณ; ชูสิทธิ์ ชูชาติ; สิริวันทน์ ชัยญาณะ