Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-4 of 4 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
19-Nov-2015คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในทัศนะของครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1สิงห์โทราช, ทวีชัย
28-Jun-2019คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในทัศนะของครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1ทวีชัย, สิงห์โทราช; ศุภกฤษ, เมธีโภคพงษ์; สิริวันทน์, ชัยญาณะ
18-Jul-2019ภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชนตามความคาดหวังของครูผู้สอนในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3เยาวเรศ, บุญเป็ง; หนูม้วน, ร่มแก้ว; จักรกฤช, วิชา
31-Jul-2019คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารในการทำหน้าที่นิเทศภายในของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ในทัศนะของครูผู้สอนทรงยศ, หล้าสุข; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; เทพประวิณ, จันทร์แรง