Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-7 of 7 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
9-Nov-2015การพัฒนาหนังสือเล่มใหญ่เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เพชรบุรี, ศุภกัญญา
5-Apr-2015การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมเพื่อพัฒนาทักษะการออกเสียงเเละการเขียนคำศัพท์ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4 โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวงจุฬาลักษณ์, นัคคีย์; ยุพิน, อินทะยะ; ศศิธร, อินตุ่น
25-May-2015การพัฒนาพฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่มโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ต้นข้าวปลายนา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงรียนบ้านหล่ายท่า อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนนวลลาวัลย์, ต๊ะลิสังวาลย์; สกล, แก้วศิริ; ยุพิน, อินทะยะ
27-May-2015การพัฒนาและการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ปรียาภรณ์, กรรณิกา; วชิรา, เครือคำอ้าย; ผจงกาญจน์, ภู่วิภาดาวรรธน์
17-Nov-2015การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ สาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้เทคนิคการสอนแบบเลือกสรรจิราภรณ์ ฤทธิชัย
12-Nov-2015การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2สารภี พงษ์พันธ์
11-Nov-2015ผลการใช้แบบบันทึกความดีที่มีต่อจิตสำนึกเชิงจริยธรรมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนพิงครัตน์ จังหวัดเชียงใหม่คณาวุฒิ คำพินิจ