Please use this identifier to cite or link to this item: http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1395
Title: การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
Authors: ศุภฤกษ์, ธาราพิทักษ์วงศ์
Keywords: การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
การตัดสินใจทางธุรกิจ
Issue Date: 2557
Publisher: Chiangmai Rajabhat University
Abstract: การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันได้มีปัจจัยเข้ามากระทบธุรกิจในหลาย ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นปัจจัยที่ผู้บริหารควบคุมได้และปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการควบคุมการดำเนินงานซึ่งจะต้องได้รับผลกระทบตั้งแต่ปัจจัยนำเข้าจนถึงการส่งมอบผลผลิต จึงทำให้ผู้บริหารมีความจำเป็นต้องใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ช่วยในการวิเคราะห์และการตัดสินใจในธุรกิจ โดยเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจเชิงปริมาณเพื่อกำหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้ ตำราการวิเคราะห์เชิงธุรกิจและการตัดสินใจเล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการสอนรายวิชา การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ รหัส MGT 2207 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อให้นักศึกษาและผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้าให้เกิดความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงธุรกิจและการตัดสินใจ โดยใช้แบบจำลองโปรแกรมเชิงเส้นตรงและการแก้ปัญหาโปรแกรมเชิงเส้นตรงโดยการใช้ Microsoft Excel Solver ปัญหา การขนส่ง ปัญหาการกำหนดงาน การบริหารโครงการ การวิเคราะห์การตัดสินใจ การพยากรณ์ การบริหารสินค้าคงคลัง และระบบแถวคอย เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของธุรกิจ ขอขอบคุณเจ้าของหนังสือทุกเล่มที่ผู้เรียบเรียงได้นำข้อมูลบางส่วนมาเพื่ออ้างอิงในตำราเล่มนี้ เพื่อความสมบูรณ์ของเนื้อหาและเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนนักศึกษารวมทั้งผู้สนใจศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงธุรกิจและการตัดสินใจ
URI: http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1395
Appears in Collections:Textbook

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
cover.pdfปก261.9 kBAdobe PDFView/Open
Preface.pdfคำนำ507.63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.