Article Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2560เศรษฐกิจพอเพียง: พระอัจฉริยภาพทางมนุษยนิเวศวิทยาแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมนัส, สุวรรณ; ถนัด, บุญชัย
26-Jan-2018การรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาที่เรียนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธาน คำจินะ; สารุ่ง ตันตระกูล; วาสนา สันติธีรากุล; อรนุช พันโท
16-May-2012การพัฒนากระบวนการผลิตของกลุ่มผู้ผลิตผ้าฝ้ายทอมือ กรณีศึกษา : กลุ่มทอฝ้ายบ้านดอนหลวง ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูนสมบัติ, สิงฆราช; Sombat, Singkharat
1-Oct-2010การจัดการความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในการผลิตผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง ถั่วเหลืองและน้ำมันงา ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านปางหมูและบ้านสบสอย ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนสมบัติ, สิงฆราช; Sombat, Singkharat
1-Dec-2016การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ในมุมมองด้านการผลิตของสินค้าชุมชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนสมบัติ, สิงฆราช; Sombat, Singkharat
10-Jun-2016คาบาร์เร่ต์ไทย : คณะทิฟฟานี่ โชว์ พัทยาใจหาญ, ชัพวิชญ์; ๋Jaihan, Chappavich
28-Jun-2017ถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน (RBL) และ ชุมชนเป็นฐาน (CBL)Srisurak, Dr. Chamaimone
15-Sep-2014การดูดซับสี โรดามีนบี ด้วยซังข้าวโพดและซังข้าวโพดที่ปรับสภาพผิวสุวคนธ์, จันทร์ต๊ะ; วทัญญูตา, วาทกานต์; Suwakon, Janta; Watanyuta, Watakan
30-Apr-2007การพัฒนาทักษะชีวิตประจำวันของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ โดยวิธีการฝึกตามหลักการวิเคราะห์งาน ที่เน้นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและครอบครัวปัญญาโกญ, กาญจน์ณภัทร; Panyakon, Kannapat
22-Dec-2016การพัฒนาแบบประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยสำหรับการพัฒนาระบบการให้คำแนะนำในการเข้ารับการตรวจประเมินเพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยต๊ะการ, ทิวาวัลย์; ฉัตรรุ่งเรือง, บังอร; สมหอม, เสมอแข; ตันตรานนท์, ณัฐิยา
Feb-2016Embedding the optimal all-to-all personalized exchange on multistage interconnection networks+รสลิน, เพตะกร; Roselin, Petagon
May-2016Using Decision Tree C4.5 Algorithm to Predict VARK Learning Stylesอรนุช, พันโท; Oranuch, Pantho; มนต์ชัย, เทียนทอง; Monchai, Tiantong
May-2017การใช้ K-Nearest Neighbor Algorithm เพื่อสร้างโมเดลการจำแนกรูปแบบการเรียนรู้สำหรับทำนายผลการจัดระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP หัตถกรรม กลุ่มไม้Tarapitakwong, Jittaporn; ธาราพิทักษ์วงศ์, จิตราภรณ์
May-2017A Modular Framework of River Weir Operations for Water Resource Management SystemsAramkul, Somrawee; Champrasert, Paskorn; Suntaranont, Benya
Jan-2014การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจำแนกรูปแบบการเรียนรู้ VARK ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูลอรนุช, พันโท; Oranuch, Pantho; มนต์ชัย, เทียนทอง; Monchai, Tiantong
2016การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาในด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่รัตนชูโชค, พรวนา; Rattanachuchok, Ponwana
18-Dec-2009An Acceptance of Mobile Learning for Higher Education Students in ThailandKallaya, Jairak; Prasong, Praneetpolgrang; Kittima, Mekhabunchakij
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 17 of 17