Article Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 54
Issue DateTitleAuthor(s)
2015Preparation of Ferroelectric KNbO3 Based Borate Glass SystemKruea-In, Chatchai; Intawin, Pratthana; Leenakul, Wilaiwan
2560การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานที่ส่งผลต่อการสร้างองค์ความรู้ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อินตุ่น, ศศิธร; Intun, Sasithorn
2558การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา CI 2301 หลักการจัดการเรียนรู้ โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้การวิจัยเป็นฐานอินตุ่น, ศศิธร; Intun, Sasithorn
2560ผลของการโค้ชต่อความรู้ และความสามารถในการทำวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อินตุ่น, ศศิธร; Intun, Sasithorn
2559การใช้กิจกรรมจดบันทึกคอร์เนลล์เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดเห็นของนักศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมอินตุ่น, ศศิธร
2560The Integration of 4MAT Approach with ASEAN Social and Cultural Links: the Development of an Instructional Model to Enhance Youth’s Intercultural Communicative Competence and AttitudesPromwatcharanon, Kanlaya
2560การให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อแก้ไขความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อการเขียน บทสรุปและวิจารณ์ผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์ลักษมีวาณิชย์, วิไลพร; Luksameevanish, Vilaiporn; จิวาลักษณ์, นภารัตน์; Jiwalak, Naparat; เทพนวล, ดวงเดือน; Thepnuan, Duangduean; ทองแบน, สุกิจ; Thongbaen, Sukij
2560Using e-Mapping to Improve Reading Comprehension and Summary Skills of EFL StudentsChaichompoo, Chalermchai
2561การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการประเมินผลตามสภาพจริง โดยใช้แฟ้มสะสมผลงานในรายวิชาภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา 2อินทะยะ, ยุพิน; ทองหยอด, วลัยพร
2559การใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อินตา, อรทัย
2560คุณภาพและพฤติกรรมการอบแห้งของมะเฟืองแช่อิ่มอบแห้งด้วยวิธีการออสโมติกดีไฮเดรชันฤทธิ์มณี, ธัญนันท์
2559การประเมินความเปราะบางเชิงพื้นที่และผลกระทบต่อระบบนิเวศเกษตรอันเนื่องมาจาก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: กรณีศึกษาลุ่มน้ำแม่ริม จังหวัดเชียงใหมเสมมหาศักดิ์, สุโข; อัจฉริยมนตรี, อัตถ์; เสมมหาศักดิ์, ชุติวลัญชน์
2561การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยง โดยใช้เทคโนโลยีสะอาดบนฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงธัญนันท์, ฤทธิ์มณี; สุรศักดิ์, นุ่มมีศรี
2017Impact of Forest Restoration on Poverty and Income Inequality: A case Study in Chiang Mai Province, ThailandOrakanya, Kanjanatarakul; Siwarat, Kuson; Pimpimon, Kaewmanee; Warattaya, Chinnakum; Panitnard, Tunjai
Dec-2561การพัฒนารูปแบบสารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อการจัดแสดงสิ่งของในศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันกำแพง ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสันติธีรากุล, วาสนา; Santiteerakul, Wasana; ต๊ะการ, ทิวาวัลย์; Takran, Tiwawan; ธาราพิทักษ์วงศ์, จิตราภรณ์; Tarapitakwong, Jittaporn; มหัทธนชัย, ชนินทร์; Mahatthanachai, Chanin; มหัทธนชัย, บุษราภรณ์; Mahatthanachai, Butsaraporn
2560การสร้างความก้าวหน้าในอาชีพด้วยการคิดแบบผู้ประกอบการศิริจันทร์, เชื้อสุวรรณ; พัชรินทร์, อุดมจรัสเดช; ทรงเกียรติ, สังฆมณี
2560ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) ต่อการพัฒนาการค้าและการขนส่งตามแนวชายแดนในเขตภาคเหนือตอนบนภาสินีส์, เหลืองวิเศษกุล; ธนัชพร, ศิริรัตน์
2560การเปรียบเทียบสูตรอาหารในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กสายพันธุ์ผสมจากสระอโนดาต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พงษ์พันธุ์, ลีฬหเกรียงไกร; ชลนิดา, จุ่มจันทร์; ประภาพร, วงษ์แก้ว; ทัตพร, คุณประดิษฐ์
2560การคำนึงด้านความปลอดภัยที่มีผลมาจากการขยายตัวของสายการบิน ต้นทุนต่ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลัลลิยา, แพร่พาณิชวัฒน์; กนกวรรณ, พีรพงศ์เดชา; สุทธามณี, ธนะบุญเรือง; จักรพันธ์, เพชรขำ; พิชญา, มณีรัตน์
2560สถานการณ์การใช้ตัวช่วยชี้ ‘이/가’, ‘은/는’ ในภาษาเกาหลีของ ผู้เรียนชาวไทยอจลา, เตชะพิชญภักดี; ประภารัตน์, ทองสั้น; พันธนิน, พัวบัณฑิตกุล; Kim, Youngran; Cho, Hyunjee
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 54