Article Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 39
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การสร้างความก้าวหน้าในอาชีพด้วยการคิดแบบผู้ประกอบการศิริจันทร์, เชื้อสุวรรณ; พัชรินทร์, อุดมจรัสเดช; ทรงเกียรติ, สังฆมณี
2560ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) ต่อการพัฒนาการค้าและการขนส่งตามแนวชายแดนในเขตภาคเหนือตอนบนภาสินีส์, เหลืองวิเศษกุล; ธนัชพร, ศิริรัตน์
2560การเปรียบเทียบสูตรอาหารในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กสายพันธุ์ผสมจากสระอโนดาต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พงษ์พันธุ์, ลีฬหเกรียงไกร; ชลนิดา, จุ่มจันทร์; ประภาพร, วงษ์แก้ว; ทัตพร, คุณประดิษฐ์
2560การคำนึงด้านความปลอดภัยที่มีผลมาจากการขยายตัวของสายการบิน ต้นทุนต่ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลัลลิยา, แพร่พาณิชวัฒน์; กนกวรรณ, พีรพงศ์เดชา; สุทธามณี, ธนะบุญเรือง; จักรพันธ์, เพชรขำ; พิชญา, มณีรัตน์
2560สถานการณ์การใช้ตัวช่วยชี้ ‘이/가’, ‘은/는’ ในภาษาเกาหลีของ ผู้เรียนชาวไทยอจลา, เตชะพิชญภักดี; ประภารัตน์, ทองสั้น; พันธนิน, พัวบัณฑิตกุล; Kim, Youngran; Cho, Hyunjee
2560วิเคราะห์คุณลักษณะความเป็นผู้นำที่ปรากฏในสุภาษิตพระร่วงชิดธิณัฐ, คอมแพงจันทร์
2560แนวคิดการนิเทศการศึกษาของนักการศึกษาชั้นนำในประเทศไทยวชิรา, เครือคำอ้าย; ชวลิต, ขอดศิริ; สายฝน, แสนใจพรม
2560ผลของความหนาของแผ่นตะแกรงอัดเม็ดและความเร็วรอบของเพลาต้นกำลังที่มีผลต่อคุณภาพอาหารสัตว์อัดเม็ดนครินทร์, พริบไหว; ชูสิทธิ์, ชูชาติ; ถนัด, บุญชัย; ชุติวลัญชน์, เสมมหาศักดิ์
2560ความตระหนักและการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วชิรนนท์, แก้วตาปี; บัญชา, อินทะกูล; ธนมนต์, ธนรัตนพิมลกุล; สรุจพิสิษฐ์, พยัคฆภาพ
2560การสร้างสรรค์งานศิลปะการแสดงที่มีฐานการหาข้อมูลจากวิธีวิจัยไกรลาส, จิตร์กุล; อาทิตยา, ผิวขำ
2560การวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทยสำหรับนักศึกษาต่างประเทศภุสัสชิ, กันทะบุผา
2560การมีผลเฉลยที่เป็นบวกของสมการไดโอแฟนไทน์เชิงเส้นสองตัวแปรบูรพา, สิงหา; ศุภรัตน์, ลี้รัตนาวลี; ชนินาถ, จันทร; เอกพงษ์, ดวงดาย
2560การฟื้นฟูภาษาชาติพันธุ์ในภาวะวิกฤติรักคุณ, ปัญญาวุธาไกร
2560การพัฒนาอาจารย์อุดมศึกษาไทยให้ทันประชาคมอาเซียนพิมพ์ทอง, สังสุทธิพงศ์
2560การพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะเพื่อหนุนเสริมระบบการฝึกทักษะวิชาชีพครู: ประเด็นการมีส่วนร่วมพัฒนาแบบประเมิน CCRดวงใจ, เนตรตระสูตร; ชไมมน, ศรีสุรักษ์; ศิริมาศ, โกศัลย์พิพัฒน์; จันทรา, แซ่ลิ่ว; พิทยาภรณ์, มานะจุติ; อภิญญา, มนูญศิลป์
2560การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของสมาชิกชมรมจักรยานในจังหวัดเชียงใหม่สุรชาติ, พุทธิมา
2560การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยการตั้งคำถาม: ตั้งคำถามอย่างไรให้เหมาะสมอัมพวรรณ, อิ่มเอมทรัพย์; กาญจน์พิชชา, ถวิลไทย; ปัทมา, รัตนกมลวรรณ
2560การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา ของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษโดยใช้นิทานพื้นบ้านอัณณ์ชญากร, พัฒนประสิทธิ์
2560การพัฒนากระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแบบมีส่วนร่วม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประวัติ, พื้นผาสุข; ณัฐธิดา, สุภาหาญ
2560การดำเนินการสอบศันทนี, คุณชยางกูร
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 39