Article หน้าแรกของกลุ่มข้อมูล

Browse
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลใหม่ทางอีเมลรายวัน
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 15 of 15
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
16-พฤษ-2012การพัฒนากระบวนการผลิตของกลุ่มผู้ผลิตผ้าฝ้ายทอมือ กรณีศึกษา : กลุ่มทอฝ้ายบ้านดอนหลวง ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูนสมบัติ, สิงฆราช; Sombat, Singkharat
1-ตุล-2010การจัดการความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในการผลิตผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง ถั่วเหลืองและน้ำมันงา ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านปางหมูและบ้านสบสอย ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนสมบัติ, สิงฆราช; Sombat, Singkharat
1-ธัน-2016การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ในมุมมองด้านการผลิตของสินค้าชุมชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนสมบัติ, สิงฆราช; Sombat, Singkharat
10-มิถ-2016คาบาร์เร่ต์ไทย : คณะทิฟฟานี่ โชว์ พัทยาใจหาญ, ชัพวิชญ์; ๋Jaihan, Chappavich
28-มิถ-2017ถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน (RBL) และ ชุมชนเป็นฐาน (CBL)Srisurak, Dr. Chamaimone
15-กัน-2014การดูดซับสี โรดามีนบี ด้วยซังข้าวโพดและซังข้าวโพดที่ปรับสภาพผิวสุวคนธ์, จันทร์ต๊ะ; วทัญญูตา, วาทกานต์; Suwakon, Janta; Watanyuta, Watakan
30-เมษ-2007การพัฒนาทักษะชีวิตประจำวันของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ โดยวิธีการฝึกตามหลักการวิเคราะห์งาน ที่เน้นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและครอบครัวปัญญาโกญ, กาญจน์ณภัทร; Panyakon, Kannapat
22-ธัน-2016การพัฒนาแบบประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยสำหรับการพัฒนาระบบการให้คำแนะนำในการเข้ารับการตรวจประเมินเพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยต๊ะการ, ทิวาวัลย์; ฉัตรรุ่งเรือง, บังอร; สมหอม, เสมอแข; ตันตรานนท์, ณัฐิยา
กุม-2016Embedding the optimal all-to-all personalized exchange on multistage interconnection networks+รสลิน, เพตะกร; Roselin, Petagon
พฤษ-2016Using Decision Tree C4.5 Algorithm to Predict VARK Learning Stylesอรนุช, พันโท; Oranuch, Pantho; มนต์ชัย, เทียนทอง; Monchai, Tiantong
พฤษ-2017การใช้ K-Nearest Neighbor Algorithm เพื่อสร้างโมเดลการจำแนกรูปแบบการเรียนรู้สำหรับทำนายผลการจัดระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP หัตถกรรม กลุ่มไม้Tarapitakwong, Jittaporn; ธาราพิทักษ์วงศ์, จิตราภรณ์
พฤษ-2017A Modular Framework of River Weir Operations for Water Resource Management SystemsAramkul, Somrawee; Champrasert, Paskorn; Suntaranont, Benya
มกร-2014การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจำแนกรูปแบบการเรียนรู้ VARK ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูลอรนุช, พันโท; Oranuch, Pantho; มนต์ชัย, เทียนทอง; Monchai, Tiantong
2016การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาในด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่รัตนชูโชค, พรวนา; Rattanachuchok, Ponwana
18-ธัน-2009An Acceptance of Mobile Learning for Higher Education Students in ThailandKallaya, Jairak; Prasong, Praneetpolgrang; Kittima, Mekhabunchakij
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 15 of 15