PIKANATE JOURNAL CMRU หน้าแรกของกลุ่มข้อมูล

Browse
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลใหม่ทางอีเมลรายวัน
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 5 of 5
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
มกร-2005พฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภคต่อการพัฒนาคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ : กรณ๊ศึกษาน้ำพรึกตาแดง ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่บุญแรง, สุพจน์; ต๊ะการ, ทิวาวัลย์
16-มกร-2016การศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และปัญหา การบรรพชาอุปสมบท ของคณะสงฆ์ภาค 7พระครูศรีปริยัตยานุกิจ, พิพิธ สุตาทร; ไพฑูรย์ รื่นสัตย์, Phrakrusripariyattayanukit; Phisit Kotsupho, Paitoon Ruensat; Pikanate Journal CMRU
16-มกร-2016กระบวนการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมเชิงพุทธของโรงเรียนวัดท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูนสามารถ เตจ๊ะวงค์, สุนทร สังฆพินิต; ไพฑูรย์ รื่นสัตย์, วิโรจน์ อินทนนท์; Samart Tajawong, Sunthorn Sanghapinit; Paitoon Ruensat, Viroj Inthanon; Pikanate Journal CMRU
1-มกร-2016การจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาโดยพุทธวิธีบูรณาการศรีไพร จันทร์เขียว; Sriprai Chankhiaw; Pikanate Journal CMRU
1-มกร-2016ระดับความเข้าใจประชาคมอาเซียนและความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ สัญญามาตรฐาน FIDIC ของวิศวกรรุ่นใหม่ในอุตสาหกรรมก่อสร้างนันทนัช จินตพิทักษ์; Nantanat Jintapitak; มานพ แก้วโมราเจริญ; Pikanate Journal CMRU; Manop Kaewmoracharoen
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 5 of 5