Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 18 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
17-Nov-2015การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ สาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้เทคนิคการสอนแบบเลือกสรรจิราภรณ์ ฤทธิชัย
11-Nov-2015การศึกษาผลประเมินการวิเคราะห์ ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2สุพัตรา ดวงแก้วกลาง
11-Nov-2015การใช้สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2นาตา, ศรัญญา
19-Nov-2015การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังความคิดสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์วัลลภา, อรุณศรี
14-Nov-2015การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้เทคนิค เค ดับเบิ้ลยู แอล พลัส โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนศตคุณวิเศษญ์, น้ำทิพย์
2559การพัฒนาทักาะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นพิชญะ, กันธิยะ; วีระศักดิ์, ชมภูคำ; สกล, แก้วศิริ
2559การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ "แบบราชา" เพื่อส่งเสริมความคิดรวบยอดสำหรับเด็กปฐมวัยรัชฎา, ดวงใจ; ชไมมน, ศรีสุรักษ์; วีระศักดิ์, ชมภูคำ
2551การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังความคิดสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อรุณศรี, วัลลภา; ณัฐวุฒิ, ณ ปั่น; เยี่ยมลักษณ์, อุดาการ
2561การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กับโปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2นิภาพรรณ์, สิงห์คำ; วีระศักดิ์, ชมภูคำ; พิชญ์สินี, ชมภูคำ
2564การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคตั้งคำถามหมวกหกใบร่วมกับสื่อหนังสือเล่มเล็กเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6สาวิณี, จิตประจง; ยุพิน, อินทะยะ; ศศิธร, อินตุ่น