Theses Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 796
Issue DateTitleAuthor(s)
2566ประสิทธิผลของโปรแกรมวิทยุเพื่อส่งเสริมการคุมกำเนิดของหญิงไทใหญ่วัยเจริญพันธุ์ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ก๋อง, ทิพย์; รพีพร, เทียมจันทร์; สิวลี, รัตนปัญญา
2565ผลของกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน โดยใช้หลัก 5R ของประชาชน ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่านณิชรัตน์, ป้องแก้ว; สามารถ, ใจเตี้ย; สิวลี, รัตนปัญญา
2565อิทธิพลความเชื่อจากวรรณกรรมท้องถิ่นลุ่มน้ำปิงที่มีต่อวิถีชีวิตชุมชนบ้านก้อ ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนธวิทย์, ทอเตี้ย; สนิท, สัตโยภาส; ศรีวิไล, พลมณี
2565การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ศิลปะสร้างสรรค์ สำหรับพัฒนาทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ กลุ่มทักษะพื้นฐาน ของเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่องทางสติปัญญากัลยา, เรือนรักเรา; ชไมมน, ศรีสุรักษ์; ศศิพินต์, สุขบุญพันธ์
2565การจัดกิจกรรมพหุปัญญาเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่องทางการได้ยินกันตณัช, วงค์คูณ; ศิริมาศ, โกศัลย์พิพัฒน์; ศศิพินต์, สุขบุญพันธ์
2564การศึกษาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและความอยู่รอดของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้วิกฤตการณ์ COVID-19สิรินัดดา, ปัญญาวารินทร์; กาญจนา, สุระ
2564การจัดการระบบออนไลน์เพื่อการเรียนรู้โดยการประยุกต์ใช้รูปแบบ CIPP ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ : กรณีศึกษาในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ภิชชาภร, ปัญญาคำ; อาชวิน, ใจแก้ว
2564ปัจจัยคุณภาพบริการออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ณัฐพงษ์, เรือนทอง; บังอร, ฉัตรรุ่งเรือง
2566การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด เพื่อส่งเสริมทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ชนนน, ศรีเที่ยง; สายฝน, แสนใจพรม; จิตรกร, กรพรม
2566การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ “การทำนาย การสังเกตและการอธิบาย (POE) ร่วมกับการออกแบบอินโฟกราฟิก” เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2กล้าณรงค์, คำแสน; จิราภรณ์, ปุณยวัจน์พรกุล; ชเนษฎ์, วิชาศิลป์
2565การสังเคราะห์แกรฟีนควอนตัมดอท โดยวิธีไฟฟ้าเคมี เพื่อนำไปใช้เป็นต้นแบบการกักเก็บพลังงานและการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นภัทรพร, ปินตาคำ; ภาณุพัฒน์, ชัยวร; ชเนษฎ์, วิชาศิลป์
2565ผลของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงจากธรรมชาติร่วมกับไทเทเนียมไดออกไซด์ควอนตัมดอทสังเคราะห์ด้วยวิธีทางไฟฟ้าเคมีเพื่อยกระดับการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกอบกาญจน์, เกี๋ยงมะนา; ภาณุพัฒน์, ชัยวร; ชเนษฎ์, วิชาศิลป์
2564ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา เรื่อง ของไหล เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6สุรีย์ฉาย, มิ่งแก้ว; ฉัตรชัย, เครืออินทร์; กาญจนา, สิริกุลรัตน์
2564การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การจำแนกสารและปฏิกิริยาเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ตามกรอบแนวคิดเนื้อหาผนวกวิธีการสอน เพื่อพัฒนาความสามารถในการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์สุดาลักษณ์, สุทธะคำ; อโนดาษ์, รัชเวทย์; ชาตรี, มณีโกศล
2564การใช้แมลงน้ำเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ำในแม่น้ำวัง และการสร้างคู่มือการเรียนรู้สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาวัลลภา, กองอินตา; ทัตพร, คุณประดิษฐ์; รุ่งนภา, ทากัน
2564การสร้างรูปแบบการเรียนวิชาฟิสิกส์เรื่อง ของไหล โดยวิเคราะห์การไหลของวัสดุเม็ด ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรัชนีกร, กันธิวงศ์; ภาณุพัฒน์, ชัยวร; จิราภรณ์, ปุณยวัจน์พรกุล
2564ผลของการใช้ชุดการทดลองเคมีย่อส่วนที่สร้างจากวัสดุในท้องถิ่นต่อความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนุชจิรา, มะโนสาร; อโนดาษ์, รัชเวทย์; วรางคณา, เขาดี
2564การพัฒนาชุดกิจกรรมการตรวจสอบคุณภาพน้ำในท้องถิ่นโดยใช้ดัชนีทางชีวภาพในแม่น้ำยวม เพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21ต่อพงศ์, พูนภิญโญยศ; รุ่งนภา, ทากัน; ทัตพร, คุณประดิษฐ์
2564การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การวัดคุณภาพน้ำโดยใช้แมลงน้ำอันดับ แมลงชีปะขาว แมลงสโตนฟลาย แมลงหนอนปลอกน้ำ เป็นดัชนีชีวภาพของลำธารน้ำตกคลองลาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาฐิติมา, จินาวา; รุ่งนภา, ทากัน; ทัตพร, คุณประดิษฐ์
2564การพัฒนาชุดทดลองการสั่นพ้องโดยใช้แหล่งกาเนิดเสียงและความถี่ของสัญญาณเสียงจากสมาร์ทโฟนกันตนา, ธรรมวรรณ์; ฉัตรชัย, เครืออินทร์; จิราภรณ์, ปุณยวัจน์พรกุล
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 796