Theses Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 251
Issue DateTitleAuthor(s)
2556การบริหารจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการใช้ภาษาไทยในฐานะภาษาที่สองสำหรับการสื่อสารของนักเรียนต่างชาติ โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่วรวรรณ, นิมิตพงษ์กุล
10-Mar-2017Surada TestPK, PK; Dr.sdlkfld
15-Mar-2017การกำจัดสีโรดามีน บีด้วยเปลือกสละตุ้ยพรม, รัชนีกร; จันทร์ต๊ะ, สุวคนธ์; Janta,Suwakon
19-Nov-2015การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการจัดการการตลาดของธุรกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดงเหนือ ตำบลวังผาง กิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูนคำหล่อ, สุวภรณ์
19-Nov-2015การเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนแส้นทางอาชีพใหม่ของหญิงขายบริการทางเพศในสถานบริการบาร์เบียร์ไมล์ถึง., ปรารถนา
19-Nov-2015การพัฒนาบุคลากรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนผิวนวล, นุจรี
19-Nov-2015พฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารกับการมีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเอกชน จังหวัดลำพูนบุญมา, บัวนำ
19-Nov-2015การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ในการแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สอนโดยการใช้ผังมโนมติกับการสอนปกติสายคำ, นงเยาว์
19-Nov-2015การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาโรงเรียนป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน สู่มาตรฐานโรงเรียนในฝันแก้ววังปลา, วีระยุทธ
19-Nov-2015ความพร้อมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่มาตี๋, ดำรง
19-Nov-2015ความคิดเห็นของครูผู้สอนเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2สวัสดี, ดำรงค์
19-Nov-2015การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างสื่อการสอน โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาคฤหานนท์, ศุภฤกษ์
19-Nov-2015ความพึงพอใจของผู้บริหารและครูผู้สอนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1ไชยนา, สุพิน
19-Nov-2015การสร้างแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และความก้าวหน้าทางการเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-4 ปีจินดารัตน์, กัณชลีย์
19-Nov-2015ทัศนะของผู้นำชุมชนเกี่ยวกับการบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ของโรงเรียนเอกชนขนาดกลางในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4บัวเขียว, ประภาภัทร
19-Nov-2015ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยการใช้วิธีการสอนไวยากรณ์แบบบูรณาการยวดยง, อริศรา
19-Nov-2015การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22ปันคำมา, ดิษฐ์ลดา
19-Nov-2015ผลการประเมินตนเองภายหลังการประเมินภายนอกรอบแรกของสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ของสถานศึกษาในอำเภอดอยเต่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5บูรณะพิมพ์, บำเพ็ญ
19-Nov-2015การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสำหรับการทำวัตรสวดมนต์ของอุบาสกและอุบาสิกาธรรมชัย, วินัย
19-Nov-2015ภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชนตามความคาดหวังของครูผู้สอนในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3บุญเป็ง, เยาวเรศ
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 251