Browsing by Author จักรปรุฬห์, วิชาอัครวิทย์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่จักรปรุฬห์, วิชาอัครวิทย์
2561การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนบ้านปางมะเยา อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่จักรปรุฬห์, วิชาอัครวิทย์
11-May-2017การบริหารงานโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ตามวงจรคุณภาพ (PDCA)สมจิต, ไชยเชษฐ; สมเกตุ, อุทธโยธา; จักรปรุฬห์, วิชาอัครวิทย์
3-Sep-2562การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ขนิษฐา, กาตั้ง; จักรปรุฬห์, วิชาอัครวิทย์; หนูม้วน, ร่มแก้ว
22-Mar-2018การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านช่างหม้อ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนเฉลิมพงษ์, สุขสมพนารักษ์; จักรปรุฬห์, วิชาอัครวิทย์; บุญเลิศ, คำปัน
26-Aug-2562การศึกษาผลการพัฒนาครูในการพัฒนาบทเรียนร่วมกันของโรงเรียนบ้านแม่จ้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่วราภรณ์, วงษาปัน; สำเนา, หมี่นแจ่ม; จักรปรุฬห์, วิชาอัครวิทย์
11-May-2017แนวทางการบริหารจัดการของบริษัท วี แอนด์ วี คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง ซีซเท็ม จำกัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวัชระ, บุตรแก้ว; จักรปรุฬห์, วิชาอัครวิทย์; สมเกตุ, อุทธโยธา