Browsing by Author จิราภรณ์, ปุณยวัจน์พรกุล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2566การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ “การทำนาย การสังเกตและการอธิบาย (POE) ร่วมกับการออกแบบอินโฟกราฟิก” เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2กล้าณรงค์, คำแสน; จิราภรณ์, ปุณยวัจน์พรกุล; ชเนษฎ์, วิชาศิลป์
2564การพัฒนาชุดทดลองการสั่นพ้องโดยใช้แหล่งกาเนิดเสียงและความถี่ของสัญญาณเสียงจากสมาร์ทโฟนกันตนา, ธรรมวรรณ์; ฉัตรชัย, เครืออินทร์; จิราภรณ์, ปุณยวัจน์พรกุล
2564การสร้างรูปแบบการเรียนวิชาฟิสิกส์เรื่อง ของไหล โดยวิเคราะห์การไหลของวัสดุเม็ด ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรัชนีกร, กันธิวงศ์; ภาณุพัฒน์, ชัยวร; จิราภรณ์, ปุณยวัจน์พรกุล
2561การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ของวัตถุเม็ดเพื่อในการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จิราภรณ์, ปุณยวัจน์พรกุล
2564ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4กฤติยา, กิตติวัชรพงศ์; ฉัตรชัย, เครืออินทร์; จิราภรณ์, ปุณยวัจน์พรกุล