Browsing by Author ฉัตรชัย, เครืออินทร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2019การประดิษฐ์และการหาลักษณะเฉพาะของสารละลายของแข็ง ไร้ตะกั่วบิสมัทโซเดียมโพแทสเซียมไททาเนต สตรอนเชียมไอรอนแทนทาเลตเซรามิกฉัตรชัย, เครืออินทร์
2564การพัฒนาชุดทดลองการสั่นพ้องโดยใช้แหล่งกาเนิดเสียงและความถี่ของสัญญาณเสียงจากสมาร์ทโฟนกันตนา, ธรรมวรรณ์; ฉัตรชัย, เครืออินทร์; จิราภรณ์, ปุณยวัจน์พรกุล
2561การศึกษาทางแสงของระบบดาวคู่บางระบบ จากภาพถ่ายโดยกล้องดิจิตอล DSLRวิระภรณ์, ไหมทอง; Wiraporn, Maithong; ฉัตรชัย, เครืออินทร์; Chatchai, Kruea-In
2562การศึกษาสัมประสิทธิ์การกระดอนของวัสดุเม็ดกลมและมุมมองในธรรมชาติของฟิสิกส์กรวรรณ, จินาเดช; ภาณุพัฒน์, ชัยวร; ฉัตรชัย, เครืออินทร์
2558การศึกษาองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมการปั้นและหล่อพระพุทธรูปโลหะ บ้านช่างหล่อ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่พรรณงาม, โควานนท์; ณัฎฐพร, จักรวิเชียร; ฉัตรชัย, เครืออินทร์
2561การสังเคราะห์และวิเคราะห์สมบัติของเซรามิกเฟร์โรอิเล็กทริกไร้ตะกั่วในระบบสารละลายของแข็งแบเรียมเซอร์โคเนียมไททาเนต กับแบเรียมซีเรียมไทนาเนตฉัตรชัย, เครืออินทร์; วิระภรณ์, ไหมทอง
2564ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา เรื่อง ของไหล เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6สุรีย์ฉาย, มิ่งแก้ว; ฉัตรชัย, เครืออินทร์; กาญจนา, สิริกุลรัตน์
2564ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4กฤติยา, กิตติวัชรพงศ์; ฉัตรชัย, เครืออินทร์; จิราภรณ์, ปุณยวัจน์พรกุล
2557ผลของการใช้ชุดฝึกเพื่อส่งเสริมความสามารถในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ที่พัฒนามาจากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น เรื่อง พลังงาน ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่นันทนา, เทพเที่ยง; กาญจนา, สิริกุลรัตน์; ฉัตรชัย, เครืออินทร์