Browsing by Author ศศิธร, อินตุ่น

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
9-Aug-2015การจัดการเรียนรู้แบบเอ็กซ์พลิซิทเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโม่งหลวง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่วัชรี, ไชยบุตร; ยุพิน, อินทะยะ; ศศิธร, อินตุ่น
5-Apr-2015การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมเพื่อพัฒนาทักษะการออกเสียงเเละการเขียนคำศัพท์ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4 โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวงจุฬาลักษณ์, นัคคีย์; ยุพิน, อินทะยะ; ศศิธร, อินตุ่น
2561การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น : การพัฒนาหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับจัดกิจกรรมเสริมทักษะในโรงเรียนระดับประถมศึกษา อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ศศิธร, อินตุ่น; Sasithorn, Intun
2016การพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญระดับตีความ โดยใช้ชุดนิทานคุณธรรม 8 ประการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โสภา, สุวรรณ์; ยุพิน, อินทะยะ; ศศิธร, อินตุ่น
22-Dec-2015การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาไทยเชิงวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการตั้งคำถามแบบหมวกหกใบ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ปรารถนา, วงษ์ชื่น; ยุพิน, อินทะยะ; ศศิธร, อินตุ่น
27-Dec-2016การสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์ ชุด ประเพณีสำคัญของชาวล้านนาชนานันทน์, ฟองศิริ; ศศิธร, อินตุ่น; สนิท, สัตโยภาส
30-Jun-2016การใช้สื่อสภาพจริงเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3รมินตรา, วรงค์ปกรณ์; ศศิธร, อินตุ่น; ยุพิน, อินทะยะ
2016ผลการจัดกิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ความคิดรวบยอดหลักภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำพรพิมล, วงศ์แสง; สนิท, สัตโยภาส; ศศิธร, อินตุ่น