Browsing by Author สามารถ, ใจเตี้ย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2018การพัฒนากิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเมือง โดยใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาด้านสุขภาพเป็นฐาน กรณีศึกษาเทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่สามารถ, ใจเตี้ย
26-Aug-2562การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารของร้านอาหารในตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่อรพรรณ, จุตตะโน; สามารถ, ใจเตี้ย; สิวลี, รัตนปัญญา
2019การพัฒนาวัสดุปลูกพืชจากวัสดุเหลือใช้ในชุมชนที่เหมาะสมสำหรับ ระบบเกษตรปลอดภัยสามารถ, ใจเตี้ย
8-Nov-2017การพัฒนาสื่อด้านสุขภาพเรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออกสำหรับแกนนำสุขภาพประจำครอบครัวชนเผ่าลาหู่ ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่สงกรานต์, ลาพิมล; สามารถ, ใจเตี้ย; สิวลี, รัตนปัญญา
2554การพัฒนาสุขภาพชุมชนสามารถ, ใจเตี้ย
2-May-2017ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคอุจาระร่วงในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูนพงค์นรินทร์, สุริยะโจง; สามารถ, ใจเตี้ย; สายหยุด, มูลเพ็ชร
16-Dec-2016ปัจจัยทำนายความตั้งใจการใช้ถุงยางอนามัยของกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่นันทิดา, ศรีจันทร์; สายหยุด, มูลเพ็ชร์; สามารถ, ใจเตี้ย
12-Jul-2017ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าและแนวทางการป้องกันภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลแม่วาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่อภิญญา, วงค์ใหม่; สามารถ, ใจเตี้ย; สายหยุด, มูลเพ็ชร์
23-Nov-2017ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลบ้่านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูนวาสนา, สิทธิกัน; สายหยุด, มูลเพ็ชร์; สามารถ, ใจเตี้ย
24-Feb-2017ผลการสร้างเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเองในการควบคุมพฤติกรรม การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยาปิยพร, สิงห์คำ; สิวลี, รัตนปัญญา; สามารถ, ใจเตี้ย
13-Sep-2562ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการดำเนินงานด้านสุขศึกษาชุมชน ในเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ชนิดา, เตชะปัน; สิวลี, รัตนปัญญา; สามารถ, ใจเตี้ย