Browsing by Author เยี่ยมลักษณ์, อุดาการ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
19-Jul-2019การทดลองใช้กิจกรรมบทบาทสมมุติ เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย อายุ 5-6 ปีศุภฎี, ชิกว้าง; เยี่ยมลักษณ์, อุดาการ; ณัฐวุฒิ, ณ ปั๋น
26-Jun-2019การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังความคิดสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อรุณศรี, วัลลภา; ณัฐวุฒิ, ณ ปั่น; เยี่ยมลักษณ์, อุดาการ
26-Jul-2019การศึกษาการบริหารสถานศึกษาและการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาละอูบ เขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2ณรงค์, ศิริอางค์; เสริมศักดิ์, นันทิทรรภ; เยี่ยมลักษณ์, อุดาการ
5-Aug-2019การใช้นิทานเพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีสุพัตรา, สุขงามเจริญ; ชาตรี, มณีโกศล; เยี่ยมลักษณ์, อุดาการ
2561รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยการมีส่วนร่วม ของภูมิปัญญาท้องถิ่นและสถานศึกษาประพิณ, ขอดแก้ว; เยี่ยมลักษณ์, อุดาการ
19-Aug-2562สภาพการบริหารการศึกษารูปแบบการเรียนร่วมสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ของโรงเรียนแกนนำเรียนร่วมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่กาณศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 2ไพพร, จิระมิตร; เกตุมณ๊, มากมี; เยี่ยมลักษณ์, อุดาการ