Browsing by Subject Elderly

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
21-Nov-2018The Potential of Information Technology for the Elderly in the Area of Mae Hong SonPanpaeng, Sancha; Phanpeang, Phattharamon; Mahathamnuchock, Siwaporn
23-Jan-2561การพัฒนารูปแบบการจัดการกีฬาและการออกกำลังกาย โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสำหรับผู้สูงอายุ ในเขตภาคเหนือตอนบนกงแกว, ผูชวยศาสตราจารยพิชัยณรงค
26-Jan-2561การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมการผลิตผักพื้นบ้านด้วยระบบพืชปลอดภัย ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรสำหรับผู้สูงอายุแกวแดง, กานตชัญญา
29-Jan-2561การพัฒนาแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยฐานการมีส่วนร่วมของชุมชนใจเตี้ย, ผศ.สามารถ; จำเกิด, ดารารัตน์
2561การวิจัยแบบมีส่วนร่วมโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการความรู้ และพัฒนาสื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ ในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่รัตนชูโชค, พรวนา; Rattanachuchok, Ponwana
2561ศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนสัญฌา, พันธุ์แพง; ภัทรมน, พันธุ์แพง; ศิวาพร, มหาทำนุโชค; Panpaeng, Sancha