Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 51-60 of 223 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
18-Nov-2015การสร้างชุดฝึกทักษะทางการอ่านและการเขียนคำศัพท์ในมาตราแม่กนสำหรับนักเรียนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ชาวไทย, สุวิทย์
18-Nov-2015บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ใจทนง, กำพล
17-Nov-2015การพัฒนากลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลจรัสศรี อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนเยาวโสภา, ยิ่งลักษณ์
9-Nov-2015การดำเนินงานและรูปแบบรายการวิทยุที่เหมาะสมของสถานีวิทยุชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่อะโน, สยมภู
15-Mar-2017การกำจัดสีโรดามีน บีด้วยเปลือกสละตุ้ยพรม, รัชนีกร; จันทร์ต๊ะ, สุวคนธ์; Janta,Suwakon
14-Nov-2015การใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1คำไทย, สุภาพรรณ
9-Nov-2015การผลิตวีดีทัศน์สารคดีเรื่อง วัดเจ็ดยอด เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการทำนุบำรุงศาสนสถานวัดเจ็ดยอดจังหวัดเชียงใหม่วงศ์ไชยา, บุริภัทร
17-Nov-2015การประเมินเบื้องต้นการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียของส้วมสาธาณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่กล่อมเกษม, แสงจันทร์
18-Nov-2015พฤติกรรมการดูรายการโทรทัศน์ของนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) ในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 กรณีศึกษาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่จิตประสาท, อุมาพร
19-Nov-2015สภาพปัญหาในการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 1ไชยรังษี, จิตรา