Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 21-30 of 635 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
17-Nov-2015ความพึ่งพอใจของลูกค้าประกันชีวิต ต่อส่วนประสมทางการตลาดในการให้บริการของสำนักงานตัวแทน บริษัท เอ ไอ เอ จำกัด (จังหวัดกาญจนบุรี)ตั้งวิรุฬห์, เกศรา
19-Nov-2015การพัฒนาบุคลากรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนผิวนวล, นุจรี
19-Nov-2015แนวทางการพัฒนาการบริหารพัสดุ โรงเรียนห้องสอนศึกษาสุกรคามกุล, อำภา
11-Nov-2015การใช้ไคโตซานจากเชื้อรา Mucor rouxii เพื่อยับยั้งเชื้อราก่อโรคในลำไยสวัสดิ์ประดิษฐ์, น้ำค้าง
19-Nov-2015การศึกษากระบวนทัศน์ของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนต่อการจัดการศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนปันศิริ, เรืองยศ
19-Nov-2015ผลการประเมินตนเองภายหลังการประเมินภายนอกรอบแรกของสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ของสถานศึกษาในอำเภอดอยเต่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5บูรณะพิมพ์, บำเพ็ญ
19-Nov-2015ทัศนะของผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีต่อปัญหาในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1ญาณพันธุ์, เสน่ห์
11-Nov-2015การใช้สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2นาตา, ศรัญญา
17-Nov-2015การศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเกย์ชาวไทยและชาวต่างประเทศในจังหวัดเชียงใหม่หรรษา, สุรพงษ์
11-Nov-2015การปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนไทใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนฟ้าขาว, ศักราช