Theses Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 423
Issue DateTitleAuthor(s)
14-Jun-2019การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย์ โดยชุมชนมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาชุมชนบ้านปางมะโอ ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่สุวิมล, วงษ์พิทักษ์; บังอร, ฉัตรรุ่งเรือง; อรุณรัตน์, วิเชียรเขียว
14-Jun-2019การศึกษาการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่อิทธิพล, เพี้ยงจันทร์; สิริวันทน์, ฃัยญาณะ; ศุภกฤษ, เมธีโภคพงษ์
14-Jun-2019การเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนแส้นทางอาชีพใหม่ของหญิงขายบริการทางเพศในสถานบริการบาร์เบียร์ปรารถนา, ไมล์ถึง; สมศักดิ์, ภู่วิภาดาวรรธน์; ดาวรุ่ง, วีระกุล
14-Jun-2019การรวมกลุ่มของสตรีชาวไทพวนในการผลิตงานหัตถกรรมทอผ้าพื้นเมือง : กรณีศึกษาการจัดตั้งศูนย์ทอผ้าบ้านป่าแดง ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตรศุภกิจ, สุ่มสาย; รัตนาพร, เศรษฐกุล; ประสิทธิ์, เลียวสิริพงษ์; ประกาย, นิมมานเหมินท์
14-Jun-2019การมีส่วนร่วมในงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่อารีรักษ์, ชัยเพ็ชร; ประพันธ์, ธรรมไชย; อรพินทร์, ศิริบุญมา
14-Jun-2019การพัฒนาครูแกนนำเพื่อเป็นต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้ โดยใช้ชุดฝึกอบรมสำหรับวิทยากรและระดับกลุ่มโรงเรียนสายทอง, วิชิตาภา; เกตุมณ๊, มากมี; ดาวรุ่ง, วีระกุล
14-Jun-2019การเปรียบเทียบความสัมพันธ์เชิงอำนาจหญิงชายในกฎหมายมังรายศาสตร์กับกฎหมายไทยในมุมมองแนวสตรีนิยมชายไทย, รักษาชาติ; สนิท, สัตโยภาส
14-Jun-2019การบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน กรณีศึกษาโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่อาทิตย์, อยู่เป็นสุข; สุธีร์, นนทภา; วีระ, คำวิเศษณ์
14-Jun-2019การจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมของเด็กที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษาในโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ขวัญใจ, ธรรมขันโท; เกตุมณ๊, มากมี; อรพินทร์, ศิริบุญมา
Mar-2004กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาการรักษาสุขภาพของชาวไทเขิน : กรณีศึกษาบ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 4 ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ศิรานุช, อ่อนอ้น; พีระพงศ์, บุญศิริ; จินตนา, มัธยมบุรุษ
2005การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลสุรชัย, ขันติธรางกูร; กัลยา, ธรรมพงษา; สุเทพ, สวนใต้
2016Power flow exchange algorithm model in smart microgrid systemYodthong, Mensin; Worajit, Setthapun; Wattanapong, Rakwichian; Somchai, Chokmaviroj
4-May-2017A model of community data system management process by Digital Community Center and citizen involvementEakkarath, Panyathep; Nuttiya, Tantranont; Orasa, Tetiwat; Hathaithip, Sintuya
18-May-2017Forest moisture restoration model for community economic development in LampangBoriboon, Boonyuhong; Nuttiya, Tantranont; Mechai, Pattarapremcharoen; Pisit, Maneechot
18-May-2017Spiritual markenting development to promote Saluang community's tourismJindapa, Srisamran; Kamolthip, Kamchai; Pusanisa, Thechatalerng; Nuttiya, Tantranont
21-Jun-2017Hybrid water pumping system for natural water resourceTaweesak , Taweewithyakarn; Worajit, Setthapun; Jiratkwin, Rakwichian; Wirachai, Roynarin
19-Dec-2014ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำณัฐปาลิน, นิลเป็ง; จิติมา, กตัญญู; เรืองเดช, วงศ์หล้า; วันทนีย์, ชวพงค์
11-May-2017Health seeking behaviors and access to health service of Shan migrant workers in sub-district San Phak wan, Hang Dong district, Chiang Mai provinceSai, Han Nwi; Chitima, Katonyoo; Narong, Na Chiangmai
24-Feb-2017ผลการสร้างเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเองในการควบคุมพฤติกรรม การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยาปิยพร, สิงห์คำ; สิวลี, รัตนปัญญา; สามารถ, ใจเตี้ย
2-May-2017ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคอุจาระร่วงในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูนพงค์นรินทร์, สุริยะโจง; สามารถ, ใจเตี้ย; สายหยุด, มูลเพ็ชร
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 423