Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 521-530 of 590 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
9-Aug-2562การศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนศูนย์และเครือข่ายคุณภาพการศึกษาขุนแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานเขตพื้่นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2ยอดทรัพย์, กันธิยะ; ถมรัตน์, นันทิทรรภ; เพิ่มศักดิ์, สุริยจันทร์
9-Aug-2562การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารการศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่อ่องสอนประจวบ, ลังกา; อรพินทร์, ศิริบุญมา; กมล, รักสวน
9-Aug-2562การศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณสถาน : จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำพูนศิโรเวฐน์, ปัญญา; โกมล, แพนพา; จุไรรัตน์, จุลจักรวัฒน์
9-Aug-2562การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นในการจัดการขยะมูลฝอย ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปางวิชัย, แปงแก้ว; ณรงค์, ณ เชียงใหม่; ทรงยศ, คำชัย
9-Aug-2562การศึกษารูปแบบองค์พระบรมธาตุเจดีย์วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารถลัษนันท์, พุทธิวชิรปัญญา; กมลณัฏฐ์, พลวัน; เสรี, ปานซาง
9-Aug-2562การศึกษาผลของการลดน้ำหนักด้วย 4 อ. ของกลุ่มแม่บ้านแม่ทา ตำบลแม่ทา อำเภอแม่อออน จังหวัดเชียงใหม่สุชีลา, ศิริลักษณ์; จิติมา, กตัญญู; วันทนีย์, ชวพงค์
9-Aug-2562การพัฒนาสื่อดิจิตอล ของภาพจิตรกรรมฝาผนัง จากวรรณกรรมชาดก เรื่อง ก่ำก๋าดำนิรัติศัย, หงษ์ทอง; เสรี, ปานซาง; กมลณัฏฐ์, พลวัน
9-Aug-2562การผลิตและหาลักษณะเฉพาะทางกายภาพของถ่านอัดแท่ง จากถ่านแกลบและถ่านเปลือกข้าวโพดมนตรี, นันตา; กฤษดา, บุญชม; อโนดาษ์, รัชเวทย์
9-Aug-2562การศึกษาเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ภาษาจีนกับภาษาไทยฮวง, ยิงลี่; สนิท, สัตโยภาส; วรรณิดา, ถึงแสง
13-Aug-2562ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด เอ (เอช1เอ็น1) ของกลุ่มเสี่ยงตำบลบ้านแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่นารีรัตน์, วงศ์สุนทร; พัฒนา, บุญญประภา; วันทนีย์, ชวพงค์