Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 521-530 of 686 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
9-Aug-2562การพัฒนาสื่อดิจิตอล ของภาพจิตรกรรมฝาผนัง จากวรรณกรรมชาดก เรื่อง ก่ำก๋าดำนิรัติศัย, หงษ์ทอง; เสรี, ปานซาง; กมลณัฏฐ์, พลวัน
9-Aug-2562การผลิตและหาลักษณะเฉพาะทางกายภาพของถ่านอัดแท่ง จากถ่านแกลบและถ่านเปลือกข้าวโพดมนตรี, นันตา; กฤษดา, บุญชม; อโนดาษ์, รัชเวทย์
9-Aug-2562การศึกษาเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ภาษาจีนกับภาษาไทยฮวง, ยิงลี่; สนิท, สัตโยภาส; วรรณิดา, ถึงแสง
13-Aug-2562ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด เอ (เอช1เอ็น1) ของกลุ่มเสี่ยงตำบลบ้านแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่นารีรัตน์, วงศ์สุนทร; พัฒนา, บุญญประภา; วันทนีย์, ชวพงค์
13-Aug-2562การอนุรักษ์พระวิหารลายคำและจิตรกรรมฝาผนังในวัดพระสิงห์วรมหาวิหารด้วยสื่อวีดิทัศน์กฤตยา, พวงมะลิ; กมลณัฏฐ์, พลวัน; ศุภกฤษ, เมธีโภคพงษ์
13-Aug-2562การสร้างดัชนีชีวภาพในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ โดยใช้ความหลากหลายของสาหร่ายขนาดใหญ่ ไออะตอมพื้นท้องน้ำ และแหล่งน้ำในแม่น้ำลาว จังหวัดเชียงรายกิตติธร, ชัยศรี; ทัตพร, คุณประดิษฐ์; ชิตชล, ผลารักษ์
15-Aug-2562บทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านกับการมีส่วนร่วมในการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่อำพล, เขมรรัตน์; จำรูญ, ยาสมุทร; ทรงยศ, คำชัย
13-Aug-2562การเสนอรูปแบบการจัดการบริการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมอรุณ, บิลหลี; พีระพงศ์, บุญศิริ
9-Aug-2562การศึกษาสภาพการจัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนขุนยวมวิทยา เขตพื้นที่กาณศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1อรพิณ, สนธิกุล; เรืองวิทย์, นนทภา; ประวัติ, พื้นผาสุข
13-Aug-2562การออกแบบระบบส่องสว่างในห้องเรียนสำหรับระบบโฟโตโวลตาอิกเซลล์ประทุม, พุทธวงค์; กฤษดา, บุญชม; กาญจนา, สิริกุลรัตน์