Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-8 of 8 (Search time: 0.005 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2552โครงการวิจัย “การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ในพื้นที่ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่”กันขัติ์, ศิริกรณ์
31-Jan-2018การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องเห็ดของชุมชน ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ธฤษ เรือนคำ, Trid Ruankham
31-Jan-2018การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องเห็ดของชุมชน ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ธฤษ เรือนคำ, Trid Ruankham
2561การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่กิจกรรมเสริมทักษะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอินตา, อรทัย
2561การจัดการความรู้ภาคเกษตรของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ จากภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่ประชาคมอาเซียนชุลีกาญจน์, ไชยเมืองดี
2561การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น : การจัดการองค์ความรู้ ภูมิปัญญา ท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่อินตา, อรทัย; Inta, Orathai
2561การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่กิจกรรมเสริมทักษะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอรทัย, อินตา; Orathai, Inta
2561การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น : การจัดการองค์ความรู้ ภูมิปัญญา ท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่อรทัย, อินตา