Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 14 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
31-Jan-2018การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องเห็ดของชุมชน ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ธฤษ เรือนคำ, Trid Ruankham
31-Jan-2018การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องเห็ดของชุมชน ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ธฤษ เรือนคำ, Trid Ruankham
2561การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่กิจกรรมเสริมทักษะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอินตา, อรทัย
2561การจัดการความรู้ภาคเกษตรของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ จากภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่ประชาคมอาเซียนชุลีกาญจน์, ไชยเมืองดี
2561การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น : การจัดการองค์ความรู้ ภูมิปัญญา ท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่อินตา, อรทัย; Inta, Orathai
2561การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่กิจกรรมเสริมทักษะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอรทัย, อินตา; Orathai, Inta
2561การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น : การจัดการองค์ความรู้ ภูมิปัญญา ท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่อรทัย, อินตา
2552โครงการวิจัย “การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ในพื้นที่ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่”กันขัติ์, ศิริกรณ์
2019การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์และจัดสรรน้ำทางการเกษตร ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ชูสิทธิ์, ชูชาติ
2018การพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อส่งเสริมทักษะการคิด วิเคราะห์โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นทัศนีย์, บุญแรง