Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 21-30 of 181 (Search time: 0.005 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
19-Jan-2561แน : พัฒนาการและกระบวนการสรางใจหลา, บูรณพันธุ
23-Jan-2561รำโทน คณะแม่ตะเคียน เทียนศรี ตำบลบางพึ่ง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรีรัตนสวัสดิ์, ณัฐนรี
23-Jan-2561การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู ที่เนนผูเรียนเปนสำคัญโดยใชสื่อเทคโนโลยีหมื่นแจม, ดร.สำเนา
23-Jan-2561รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาสินค้าชุมชนไทลื้อ อำเภอดอยสะเก็ด สู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP)กิติบุตร, ผศ.วิไลลักษณ์
23-Jan-2561การศึกษาต้นทุนและผลสัมฤทธิ์ของการเกษตรปลอดสารพิษ ในจังหวัดเชียงใหม่คำใจ, ผศ.กมลทิพย์
23-Jan-2561โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาการจัดการ การผลิตผักปลอดสารพิษ และสินค้าแปรรูปผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม่ ยกระดับสู่มาตรฐานสมยานะ, ผศ.วีระศักดิ์
23-Jan-2561การวิจัยและพัฒนาเครือข่ายผู้บริโภคผักปลอดสารพิษที่มีต่อการสนับสนุนการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่กิติบุตร, ผศ.วิไลลักษณ์
23-Jan-2561การพัฒนาระบบการตลาดผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม่ปิ่นทอง, ผศ.ทวีศักดิ์
23-Jan-2561การพัฒนากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญานวดพื้นบ้านไทยบุญศิริ, พีระพงศ์
23-Jan-2561รายงานผลการวิจัย เรื่อง แตรวงชาวบ้าน : กรณีศึกษา แตรวงคณะน้อย ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปางจันทะวงศ์, พรสวรรค์