Browsing by Author กัลยา, ใจรักษ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
5-Oct-2017ปัจจัยความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กัญชลี, หมูฝั้น; กัลยา, ใจรักษ์
15-Oct-2017ปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน ของข้าราชการทหารประจำ สังกัดกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7ณัฐวัตร, เป็งวันปลูก; กัลยา, ใจรักษ์
5-Oct-2017ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้แอปพลิเคชั่นไลน์ของผู้สูงอายุเฉลิมศักดิ์, บุญประเสริฐ; กัลยา, ใจรักษ์
9-Sep-2562ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของธุรกิจการจำหน่ายเครื่องสำอางผ่านเฟซบุ๊กพัชราภรณ์, เมธีการย์; กัลยา, ใจรักษ์
5-Oct-2017ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศ กรณีศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ศศิจันทร์, ปัญจทวี; กัลยา, ใจรักษ์
27-Apr-2017ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการจัดการแบบมีส่วนร่วมในวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตน้ำดื่มธาวินี, ออนเป็ง; กัลยา, ใจรักษ์