Browsing by Author กาญจนา, สุระ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การบริหารความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจที่พักราคาประหยัดในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่วริทธินันท์, อูปคำ; กรวีร์, ชัยอมรไพศาล; กาญจนา, สุระ
11-Dec-2016การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ปีที่ 3กาญจนา, สุระ
24-Apr-2018การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ปีที่ 3กาญจนา, สุระ
2561การวิจัยเพื่อต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ และสาธารณะ ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกาญจนา, สุระ
2547การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่สากาญจนา, สุระ
2561การศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร กรณีศึกษา พนักงานที่ทำงานอยู่ภายในการดูแลของบริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด (แมนพาวเวอร์ สาขาลำพูน)เอกลักษณ์, ชุมภูชัย; กาญจนา, สุระ
2564การศึกษาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและความอยู่รอดของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้วิกฤตการณ์ COVID-19สิรินัดดา, ปัญญาวารินทร์; กาญจนา, สุระ
2557จริยธรรมทางธุรกิจกาญจนา, สุระ
2560ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการตรวจสุขภาพของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะในศูนย์สุขภาพแคร์แมทวุฒิพันธ์, จำปา; กาญจนา, สุระ
2558ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการในโรงเรียนสอนภาษาจีนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่วัลภา, ช่างทอง; กาญจนา, สุระ
2558ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กษิรา, วงศ์สุวรรณ; กาญจนา, สุระ