Browsing by Author ประวัติ, พื้นผาสุข

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนบ้านเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ประวัติ, พื้นผาสุข
26-Jun-2019การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนขนาดเล็ก ตามทัศนะของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1อธิโชค, ประสพโชควัฒนา; ประวัติ, พื้นผาสุข; สิริวันทน์, ชัยญาณะ
2560การพัฒนากระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแบบมีส่วนร่วม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประวัติ, พื้นผาสุข; ณัฐธิดา, สุภาหาญ
25-Dec-2015การพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน : กรณีศึกษา โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอนพีรศักดิ์, อิทธิศักดิ์ธนเดช; ประวัติ, พื้นผาสุข; บุญเลิศ, คำปัน
5-Aug-2019การพัฒนาชุดฝึกอบรมการวิจัยชั้นเรียนโดยใช้รูปแบบการมีส่วนร่วม กรณีศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอนถนิมพิมพา , สิงหสุรศักดิ์; ประวัติ, พื้นผาสุข; สกล, แก้วศิริ
27-Jun-2019การศึกษากระบวนทัศน์ของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนต่อการจัดการศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนเรืองยศ, ปันศิริ; ประวัติ, พื้นผาสุข; สกล, แก้วศิริ
20-Jun-2019การศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก ในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2เอนก, คำจำรูญ; สิริวันทน์, ฃัยญาณะ; ประวัติ, พื้นผาสุข
26-Jul-2019การศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1ทองปอนด์, พิพิธภัณฑ์; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; ประวัติ, พื้นผาสุข
26-Jul-2019การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4สุขสันติ์, จันลาวงศ์; ประวัติ, พื้นผาสุข; สกล, แก้วศิริ
26-Jul-2019การศึกษาความพร้อมในการขยายการศึกษาภาคบังคับ ของโรงเรียนขนาดเล็กในอำเภอแม่สะเรียง เขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2จำลอง, ปันทวัง; ประวัติ, พื้นผาสุข; เพิ่มศักดิ์, สุริยจันทร์
9-Aug-2562การศึกษาสภาพการจัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนขุนยวมวิทยา เขตพื้นที่กาณศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1อรพิณ, สนธิกุล; เรืองวิทย์, นนทภา; ประวัติ, พื้นผาสุข
18-Sep-2562การศึกษาเพื่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาที่เน้นทักษะการสื่อสารของนักเรียนโรงเรียนบ้านคาหาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมบุญยวง, บุตรซาว; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; ประวัติ, พื้นผาสุข
24-Jun-2019ขวัญและกำลังใจของครูผู้สอนในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2ดำรงศักดิ์, เขตวัง; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; ประวัติ, พื้นผาสุข
28-Jun-2019ความคิดเห็นของครูผู้สอนเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2ดำรงค์, สวัสดี; ประวัติ, พื้นผาสุข; พิทยาภรณ์, มานะจุติ
28-Jun-2019ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกาาแม่ฮ่องสอน เขต 2บวร, เรืองสวัสดิ์; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; ประวัติ, พื้นผาสุข
24-Jun-2019ความพึงพอใจของนักเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนในอำเภอแม่ลาน้อย เขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2ชาญ, เมืองโคตร; ประวัติ, พื้นผาสุข; สิริวันทน์, ชัยญาณะ
25-May-2015สภาพปัญหาและอุปสรรคการบังคับใช้กฎหมายทางการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยของจังหวัดเชียงใหม่แสงเทียน, คำปัญญา; ประวัติ, พื้นผาสุข; ศิริมาศ, โกศัลย์พิพัฒน์
25-Jun-2019สภาพปัญหาในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่มีนักเรียนหลายชาติพันธุ์ในทัศนะของผู้บริหารโรงเรียน และครูวิชาการในเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1โอฬาริก, ครองสวัสดิ์; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; ประวัติ, พื้นผาสุข