Browsing by Author สมเกตุ, อุทธโยธา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2019การขยายผลการจัดการเรียนรวมสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตามแนวทางการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้รูปแบบ CoCoOut21 Modelสมเกตุ, อุทธโยธา
11-May-2017การบริหารงานโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ตามวงจรคุณภาพ (PDCA)สมจิต, ไชยเชษฐ; สมเกตุ, อุทธโยธา; จักรปรุฬห์, วิชาอัครวิทย์
5-Sep-2561การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้นำนักเรียนระดับประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของสถาบันอุดมศึกษาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลณรงค์ชัย, ธนกิจภาคิน; ชวิศ, จิตรวิจารณ์; สมเกตุ, อุทธโยธา; ชุฏิภัคส์, เขมวิมุตติวงศ์
3-Sep-2562การพัฒนาคู่มือการบริหารจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอนชลธาร, สมาธิ; สมเกตุ, อุทธโยธา; บุญเลิศ, คำปัน
19-Dec-2014การศึกษาการบริหารจัดการที่ดีในการนิเทศภายในโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบชั้นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3นเรศ, สมจันทร์; เกตุมณี, มากมี; สมเกตุ, อุทธโยธา
11-May-2017แนวทางการบริหารจัดการของบริษัท วี แอนด์ วี คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง ซีซเท็ม จำกัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวัชระ, บุตรแก้ว; จักรปรุฬห์, วิชาอัครวิทย์; สมเกตุ, อุทธโยธา