Browsing by Author สำเนา, หมื่นแจ่ม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่สำเนา, หมื่นแจ่ม
2019การพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสำเนา, หมื่นแจ่ม
2558การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฏีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาพิสิษฐ์, แก้ววรรณะ; เกตุมณี, มากมี; สำเนา, หมื่นแจ่ม
2019การพัฒนาครูในการผลิตสื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสำเนา, หมื่นแจ่ม
2560การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการคัดกรองนักเรียนของโรงเรียนพร้าววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ปุญชรัศมิ์, พันธุวัฒน์; สำเนา, หมื่นแจ่ม; สงบ, ประเสริฐพันธุ์
2019การอนุรักษ์และสร้างจิตสำนึกต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นไทลื้อลวงเหนือ ผ่านการบูรณาการการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสำเนา, หมื่นแจ่ม; สายฝน, แสนใจพรม