Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 21 to 40 of 1243 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2015Study and Create Database System of Organic Longan Business Management in The Northern Region of ThailandPanpaeng, Sancha; สัญฌา, พันธุ์แพง
30-Jan-2015การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนลุ่มน้ำโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายมาโนช, ชาบรา; มนัส, สุวรรณ; อนาโตล, โรเจอร์ เปลติเยร์; เสรี, ปานซาง
12-Feb-2015การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพสะเมิง 2 อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ศิริพร, พรสิรินทิพย์; ประพันธ์, ธรรมไชย; หนูม้วน, ร่มแก้ว
11-Mar-2015อิทธิพลของคุณค่าตราสินค้าที่มีต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทสมาร์ทโฟนในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่กิตติพงศ์, ออนเป็ง; วันนิวัต, ปันสุวงค์
18-Mar-2015ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการในโรงเรียนสอนภาษาจีนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่วัลภา, ช่างทอง; กาญจนา, สุระ
20-Mar-2015โครงสร้าง บุคลิกภาพ และคุณค่าต่อสังคมในนวนิยายของ "กิ่งฉัตร"จารวี, บัวขม; สนิท, สัตโยภาส; โกชัย, สาริกบุตร
31-Mar-2015การสร้างหนังสือการ์ตูนเสริมประสบการณ์ ชุดวิถีชีวิตล้านนา สำหรับผู้เรียนภาษาไทยแบบข้ามวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษาปีที่ 6สุนทรี, คุณา; สนิท, สัตโยภาส; โกชัย, สาริกบุตร
5-Apr-2015การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมเพื่อพัฒนาทักษะการออกเสียงเเละการเขียนคำศัพท์ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4 โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวงจุฬาลักษณ์, นัคคีย์; ยุพิน, อินทะยะ; ศศิธร, อินตุ่น
16-Apr-2015พฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่เบญจพร, ธิหลวง; รพีึพร, เทียมจันทร์; วราภรณ์, ศิริสว่าง
24-Apr-2015ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กษิรา, วงศ์สุวรรณ; กาญจนา, สุระ
20-May-2015การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่เกษม, พงษ์เดช; สุพรชัย, ศิริโวหาร; จุไรรัตน์, จุลจักรวัฒน์
20-May-2015กลุ่มอาการผิดปกติของโครงร่างกล้ามเนื้อเนื่องจากการทำงานในบุคลากรทางการพยาบาล โรงพยาบาลไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่เชน, คำปา; ณรงค์, ณ เชียงใหม่; พิศักดิ์, ชินชัย
21-May-2015สมรรถนะการบริหารงานของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : จังหวัดเชียงใหม่กชพร, ชื่นวงศ์; สุพรชัย, ศิริโวหาร; จุไรรัตน์, จุลจักรวัฒน์
21-May-2015การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันองค์การของบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพฝาง จังหวัดเชียงใหม่สายนที, ดำดิบ; ประพันธ์, ธรรมไชย
21-May-2015การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมเรียนรู้ตามทฤษฏีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนบวกครกเหนือ จังหวัดเชียงใหม่อุไรวรรณ, ทองพฤกษ์; อนงค์ศิริ, วิชาลัย; วชิรา, เครือคำอ้าย
25-May-2015ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีนอลิกของสารสกัดข้าวหมากจากข้าวเหนียวกล้องและข้าวเหนียวกล้องงอกเกศริน, แก้วมณี; วัชรี, หาญเมืองใจ; อัจฉรียา, ชมเชย
25-May-2015พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่กัลยาณี, อุปราสิทธิ์; ณรงค์, ณ เชียงใหม่; วันทนีย์, ชวพงค์
25-May-2015ปัจจัยการสื่อสารที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกช่างถ่ายภาพเพื่อนถ่ายภาพในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตปริญญาตรีของสถานศึกษาในเขตจังหวัดเชียงใหม่ธนกฤต, คำมี; กมลณัฏฐ์, พลวัน
25-May-2015การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือตอนบนในรูปแบบมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐชาญวิทยายุทธ์, อินทร์แก้ว; สมาน, ฟูแสง; เรืองเดช, วงศ์หล้า; เทพ, พงษ์พานิช
25-May-2015กลยุทธ์การใช้สื่อเพื่อการสื่อสารการตลาดของธุรกิจนำเที่ยว ในอำเภอเมืองเชียงใหม่กลุ่มบริษัทเกาหลี-ไทยหทัยทิพย์, คงแดง; กมลณัฏฐ์, พลวัน