Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 21 to 40 of 774 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
9-Nov-2015การพัฒนาหนังสือเล่มใหญ่เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เพชรบุรี, ศุภกัญญา
9-Nov-2015การประเมินผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ไชยชนะ, อรุณี
11-Nov-2015การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยใช้สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนตาวากุล, สาคเรศ
11-Nov-2015การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณการลุ่มน้ำสาขาแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ทิพย์สุวรรณ, ชลธร
11-Nov-2015ความสัมพันธ์ระหว่างศักยภาพทางนวัตกรรม ความเป็นมืออาชีพและความสำเร็จองค์กร : กรณีศึกษา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตภาคเหนือนาวะลัง, วณิชญา
11-Nov-2015การศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของชุมชนต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือปันจะนะ, ทัศรินทร์
11-Nov-2015การอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยภาพยนตร์สารคดี "ฮักบ้านเกิด" สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งหลวง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่มณีขัยกุล, อัญวรีย์
11-Nov-2015การศึกษาการใช้โฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อว่านสี่ทิศไทยหนุ่ม, เกตุนภา
11-Nov-2015คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณทิตในทัศนะของผู้ใช้บัณทิตในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่เมืองชื่น, พีราวัฒน์
11-Nov-2015การสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่กล่อมเกลี้ยง, รัตนาวดี
11-Nov-2015การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นปฏิสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาการใช้ภาษาญี่ปุ่น เพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ไชยโยกาศ, อมาวสี
11-Nov-2015การใช้ไคโตซานจากเชื้อรา Mucor rouxii เพื่อยับยั้งเชื้อราก่อโรคในลำไยสวัสดิ์ประดิษฐ์, น้ำค้าง
11-Nov-2015การใช้สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2นาตา, ศรัญญา
11-Nov-2015การปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนไทใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนฟ้าขาว, ศักราช
11-Nov-2015ผลสัมฤทธิ์และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง เศษส่วน ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเพียรประกอบ, วารุณี
11-Nov-2015องค์ประกอบของเรื่องกับคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ในนวนิยายเยาวชนที่ชนะกาประกวดรางวัลแว่นแก้ว พ.ศ. 2544-2553หาญจักราพิทักษ์, จิตราภรณ์
11-Nov-2015การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบ 4 MAT เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ สำหนับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ลือนาม, สิริวัฒน์
11-Nov-2015การมีส่วนร่วมของภาคีสุขภาพในการบริหารจัดการและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนวงศ์ศักดิ์ศรี, เรวัตร
11-Nov-2015การสร้างและใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง โรงเรียนบ้านผาแดงอินต๊ะ, เมลดา
11-Nov-2015การสร้างหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาเพิ่มเติม อาชีพในท้องถิ่น : การทำเมี่ยงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6อุปนันท์, ดลนภา