Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 37 to 56 of 1614 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2019กลยุทธ์การตลาดเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่พรรณรัตน์, บุญกว้าง
30-Mar-2016กลยุทธ์การบริหารผ้าไหมลายสันกำแพงเพื่อพัฒนาสู่การคุ้มครองเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยมีส่วนร่วมของชุมชน อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่พลอาจ, เพียงตะวัน; Pol-ard, Piangtawan
2018กลยุทธ์การพัฒนาขีดความสามารถการบริหารวิสาหกิจแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ผลิตชาเมี่ยง ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ศุภฤกษ์, ธาราพิทักษ์วงศ์; เพียงตะวัน, พลอาจ
2561กลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการฝึก ประสบการณ์วิชาชีพของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ภาสกร, แห่งศักดิ์ศรี
2561กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในการสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ไทยพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชัน, หันชัยเนาว์; ชวิศ, จิตรวิจารณ์; ชุฏิภัคค์, เขมวิมุตติวงศ์; ธเนศ, ศรีวิชัยลำพันธ์
11-Nov-2015กลยุทธ์การพัฒนาส่วนผสมทางการตลาตผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารขบเคี้ยวของกลุ่มผู้ประกอบการในอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนอ่อนตวงศ์, ปวิช
2560กลยุทธ์การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการ วิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืนบัญชา, อินทะกูล
2556กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนเครือข่ายการพัฒนาเด็กแบบองค์รวมของมูลนิธิดรุณาทรขวัญใจ คมคาย
2561กลยุทธ์การเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นพลโลกให้กับผู้เรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่านนภาพร, แสงนิล; มนัส, สุวรรณ; สมาน, ฟูแสง; เรืองวิทย์, นนทภา
2019กลยุทธ์การแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน ในกรอบประชาคมอาเซียน ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ชัยรัตน์, นทีประสิทธิพร
2558กลยุทธ์การใช้สื่อเพื่อการสื่อสารการตลาดของธุรกิจนำเที่ยว ในอำเภอเมืองเชียงใหม่กลุ่มบริษัทเกาหลี-ไทยหทัยทิพย์, คงแดง; กมลณัฏฐ์, พลวัน
29-Jan-2561กลยุทธ์แห่งความสำเร็จในการบริหารจัดการภาครัฐของไทยเสถียรคง, จตุพร
2561กลยุทธ์ในการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบตำรวจในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยจักรพงศ์, วงศ์พิทักษ์กุล; มนัส, สุวรรณ; อนุรักษ์, ปัญญานุวัฒน์; เรืองวิทย์, นนทภา
25-Jan-2561กลองบูชาในสังคมและวัฒนธรรมของชาวเชียงใหมจันทะวงศ์, พรสวรรค์
2019กลไกและช่องทางการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่จตุพร, เสถียรคง
2019กล่องตรวจวัดคุณภาพสีของเมล็ดกาแฟคั่วด้วยโทรศัพท์มือถือสำหรับใช้ในธุรกิจขนาดเล็กมิกิ, กัณณะ; สราวุฒิ, สมนาม
2550การกระจายและฤทธิ์การก่อกลายพันธุ์ของอนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (พีเอ็ม2.5) ในอากาศภายนอกและภายในอาคาร วิทยาเขตเวียงบัว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ฉุนรัมย์, อาจารย์ ดร.ณรงค์พันธ์; Chunram, Dr. Narongpan
2550การกำจัดขยะอินทรีย์ที่ย่อยสลายยากโดยใช้ไส้เดือนดินใจเตี้ย, สามารถ; Jitia, Samart
2561การกำจัดศัตรูพืชในนาข้าวโดยใช้นก การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างนาข้าวอินทรีย์และอนินทรีย์สุภาหาญ, ณัฐธิดา
2561การกำจัดศัตรูพืชในนาข้าวโดยใช้นก การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างนาข้าวอินทรีย์และอนินทรีย์ณัฐธิดา, สุภาหาญ