Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 4 to 23 of 329 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
10-Mar-2017Surada TestPK, PK; Dr.sdlkfld
May-2016Using Decision Tree C4.5 Algorithm to Predict VARK Learning Stylesอรนุช, พันโท; Oranuch, Pantho; มนต์ชัย, เทียนทอง; Monchai, Tiantong
16-Jan-2016กระบวนการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมเชิงพุทธของโรงเรียนวัดท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูนสามารถ เตจ๊ะวงค์, สุนทร สังฆพินิต; ไพฑูรย์ รื่นสัตย์, วิโรจน์ อินทนนท์; Samart Tajawong, Sunthorn Sanghapinit; Paitoon Ruensat, Viroj Inthanon; Pikanate Journal CMRU
9-Nov-2015กระบวนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในด้านการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กันติยะ, พยอมรัก
11-Nov-2015กลยุทธ์การพัฒนาส่วนผสมทางการตลาตผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารขบเคี้ยวของกลุ่มผู้ประกอบการในอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนอ่อนตวงศ์, ปวิช
2556กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนเครือข่ายการพัฒนาเด็กแบบองค์รวมของมูลนิธิดรุณาทรขวัญใจ คมคาย
15-Mar-2017การกำจัดสีโรดามีน บีด้วยเปลือกสละตุ้ยพรม, รัชนีกร; จันทร์ต๊ะ, สุวคนธ์; Janta,Suwakon
17-Nov-2015การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนบริสุทธิ์, นฏกร
1-Oct-2010การจัดการความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในการผลิตผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง ถั่วเหลืองและน้ำมันงา ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านปางหมูและบ้านสบสอย ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนสมบัติ, สิงฆราช; Sombat, Singkharat
2556การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง ของกลุ่มชาติพันธุ์ ในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนรัชเวทย์, อโนดาษ์; และคณะ
2554การจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนนุ่มมีศรี, สุรศักดิ์; และคณะ
19-Nov-2015การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22ปันคำมา, ดิษฐ์ลดา
12-Nov-2015การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย ในเขตตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่กิตติสาร, เกยูร
11-Nov-2015การจัดการเพิ่มมูลค่าหญ้าหวาน ตามแนวทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ในชุมชนอมลอง อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่พฤกษากร, คมคาย
1-Jan-2016การจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาโดยพุทธวิธีบูรณาการศรีไพร จันทร์เขียว; Sriprai Chankhiaw; Pikanate Journal CMRU
11-Nov-2015การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นปฏิสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาการใช้ภาษาญี่ปุ่น เพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ไชยโยกาศ, อมาวสี
11-Nov-2015การดำเนินงานธุรกิจโฆษณาในจังหวัดเชียงใหม่อินตา, ประภัสสรา
9-Nov-2015การดำเนินงานและรูปแบบรายการวิทยุที่เหมาะสมของสถานีวิทยุชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่อะโน, สยมภู
15-Sep-2014การดูดซับสี โรดามีนบี ด้วยซังข้าวโพดและซังข้าวโพดที่ปรับสภาพผิวสุวคนธ์, จันทร์ต๊ะ; วทัญญูตา, วาทกานต์; Suwakon, Janta; Watanyuta, Watakan
11-Nov-2015การดูแลสุขภาพของตัวเองเมื่อเจ็บป่วย ของประชาชน ในตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนพรหมมาเย็น, ฟ้ามุ่ย