Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 7 to 26 of 774 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
10-Mar-2017Surada TestPK, PK; Dr.sdlkfld
May-2016Using Decision Tree C4.5 Algorithm to Predict VARK Learning Stylesอรนุช, พันโท; Oranuch, Pantho; มนต์ชัย, เทียนทอง; Monchai, Tiantong
16-Jan-2016กระบวนการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมเชิงพุทธของโรงเรียนวัดท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูนสามารถ เตจ๊ะวงค์, สุนทร สังฆพินิต; ไพฑูรย์ รื่นสัตย์, วิโรจน์ อินทนนท์; Samart Tajawong, Sunthorn Sanghapinit; Paitoon Ruensat, Viroj Inthanon; Pikanate Journal CMRU
9-Nov-2015กระบวนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในด้านการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กันติยะ, พยอมรัก
2550กระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมในการพัฒนาอาชีพเสริมเพื่อสรางความ เขมแข็งใหกับชุมชนตําบลสันปายาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม่เซียซาร, อัจฉรียา; จิตรวิจารณ, ชวิศ
30-Mar-2016กลยุทธ์การบริหารผ้าไหมลายสันกำแพงเพื่อพัฒนาสู่การคุ้มครองเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยมีส่วนร่วมของชุมชน อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่พลอาจ, เพียงตะวัน; Pol-ard, Piangtawan
11-Nov-2015กลยุทธ์การพัฒนาส่วนผสมทางการตลาตผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารขบเคี้ยวของกลุ่มผู้ประกอบการในอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนอ่อนตวงศ์, ปวิช
2556กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนเครือข่ายการพัฒนาเด็กแบบองค์รวมของมูลนิธิดรุณาทรขวัญใจ คมคาย
29-Jan-2561กลยุทธ์แห่งความสำเร็จในการบริหารจัดการภาครัฐของไทยเสถียรคง, จตุพร
25-Jan-2561กลองบูชาในสังคมและวัฒนธรรมของชาวเชียงใหมจันทะวงศ์, พรสวรรค์
2550การกระจายและฤทธิ์การก่อกลายพันธุ์ของอนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (พีเอ็ม2.5) ในอากาศภายนอกและภายในอาคาร วิทยาเขตเวียงบัว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ฉุนรัมย์, อาจารย์ ดร.ณรงค์พันธ์; Chunram, Dr. Narongpan
2550การกำจัดขยะอินทรีย์ที่ย่อยสลายยากโดยใช้ไส้เดือนดินใจเตี้ย, สามารถ; Jitia, Samart
15-Mar-2017การกำจัดสีโรดามีน บีด้วยเปลือกสละตุ้ยพรม, รัชนีกร; จันทร์ต๊ะ, สุวคนธ์; Janta,Suwakon
2548การคัดเลือกจุลินทรีย์ในลูกแป้งเพื่อพัฒนาเป็นกล้าเชื้อ บริสุทธิ์ในการหมักผลิตภัณฑ์จากข้าวชมเชย, อัจฉรียา; Chomchoei, Atchareeya; ปราโมกข์ชน, พสุ; Pramokchon, Pasu
2560การคำนึงด้านความปลอดภัยที่มีผลมาจากการขยายตัวของสายการบิน ต้นทุนต่ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลัลลิยา, แพร่พาณิชวัฒน์; กนกวรรณ, พีรพงศ์เดชา; สุทธามณี, ธนะบุญเรือง; จักรพันธ์, เพชรขำ; พิชญา, มณีรัตน์
2552การจัดการการเรียนรู้เพื่อพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม ของภาคชนบทและชุมชนเมืองจังหวัดเชียงใหม่สมยานะ, วีระศักดิ์
2551การจัดการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของภาคชนบทและชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม่สมยานะ, วีระศักดิ์
2553การจัดการการเรียนรู้เพื่อสร้างและพัฒนานักวิจัย ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่สมยานะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์
28-Jan-2561การจัดการการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ ต่อการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของภาคชนบทและ ชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม่สุระ, อ.ดร.กาญจนา
17-Nov-2015การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนบริสุทธิ์, นฏกร