Please use this identifier to cite or link to this item: http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/729
Title: การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมสาขาเครื่องหนังของจังหวัดเชียงใหม่
Other Titles: Applied an Edict of The King in Sufficiency Economy to Inherit the Local Knowledge in the Field of Handicrafts in Chiang Mai Province, the Department of Leather
Authors: โสมดี, นายณัฐวัฒน์
Somdee, Nattawat
Keywords: การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
งานหัตถกรรมสาขาเครื่องรักและเครื่องเขินของจังหวัดเชียงใหม่
Issue Date: 2553
Publisher: Chang Mai Rajabhat University
Abstract: การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์การศึกษา คือ 1) ศึกษาบริบทและศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรมช่างหนังในจังหวัดเชียงใหม่ 2)วิเคราะห์ความสอดคล้องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรมช่างหนังในจังหวัดเชียงใหม่และ 3) เพื่อสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรมสาขาช่างหนังของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่น ระดับชุมชน ระดับประเทศสู่สากลโดยได้ทำการศึกษา จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด17 กลุ่ม จาก 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหางดง อำเภอสันทราย อำเภอสันกำแพง และอำเภอเมือง ผลจากการวิจัยพบว่า (1) กลุ่มตัวอย่างทั้ง 17 กลุ่ม เป็นกลุ่มที่อาศัยอยู่ในอำเภอเมืองคิดเป็นร้อยละ47 อำเภอสันกำแพงคิดเป็นร้อยละ 35 และอำเภอสันทรายคิดเป็นร้อยละ18 วัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์ส่วนใหญ่มาจากในท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่คิดเป็นร้อยละ 94 ของวัตถุดิบที่จัดซื้อได้แก่ หนังแผ่น พื้นรองเท้า โดยซื้อจากร้านเจมส์ ร้านเจริญศิลป์ การซื้อวัตถุดิบจากแหล่งผลิตภายนอกชุมชนคิดเป็นร้อยละ29 วัตถุดิบที่จัดซื้อคือหนังเทียม สั่งซื้อมาจากกรุงเทพฯ ส่วนวัตถุดิบที่รับมาจากผู้ว่าจ้าง คิดเป็นร้อยละ 6 สำหรับการจ้างแรงงาน เป็นการจ้างแรงงานภายในครอบครัวคิดเป็นร้อยละ 59 แรงงานของผู้ประกอบการเองคิดเป็นร้อยละ 35 และการจ้างแรงงานสมาชิกภายในชุมชนคิดเป็นร้อยละ 12 ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการเลือกใช้บ้านเป็นสถานที่ปฏิบัติงานคิดเป็นร้อยละ 65 การใช้สถานที่อื่น ๆ เช่น หน้าโรงพยาบาลแม็คคอร์มิค ตลาดธานินทร์ คิดเป็นร้อยละ 24 ส่วนการใช้สถานที่ปฏิบัติงานที่ร้านของผู้ประกอบการและการเช่าสถานที่ในการผลิตและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 6 เท่ากัน ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์มีการออกแบบตามที่ผู้ว่าจ้างออกแบบให้คิดเป็นร้อยละ 53 การออกแบบเองทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 35 และการออกแบบโดยได้รับคำเสนอแนะจากผู้ว่าจ้าง คิดเป็นร้อยละ 24 กลุ่มตัวอย่างมีการประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านทาง งานแสดงสินค้า การประชาสัมพันธ์ผ่านทางการใช้สื่อออนไลน์และการประชาสัมพันธ์ผ่านทางด้านอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 18 การประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ และการประชาสัมพันธ์ผ่านทางตลาดนัดหรือถนนคนเดิน คิดเป็นร้อยละ 6 เท่ากัน ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายที่เป็นร้านค้าของผู้ประกอบการคิดเป็นร้อยละ 88 การใช้ตัวแทนจำหน่าย และการจัดจำหน่ายโดยวิธีอื่น ๆ คิดเป็น ร้อยละ 12 ส่วนการกำหนดราคานั้น ผู้ประกอบการเป็นผู้กำหนดราคาเอง โดยพิจารณาจากต้นทุนราคาสินค้าและการกำหนดราคาจากปัจจัยอื่น คิดเป็นร้อยละ 65 คุณภาพสินค้า คิดเป็นร้อยละ 35ราคาขายของคู่แข่งขัน คิดเป็นร้อยละ 12 ดุลยภาพผู้ซื้อผู้ขาย และกำลังซื้อของลูกค้า คิดเป็นร้อยละ 6สำหรับการการวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ SWOT Analysis ในการบริหารจัดการธุรกิจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการทำเครื่องหนังมาจากคนรู้จัก หรือลองผิดลองถูกด้วยตนเอง ผลิตภัณฑ์มีรูปแบบที่หลากหลาย ราคาผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมกับราคาคู่แข่งขันและท้องตลาด มีช่องทางในการจำหน่ายที่แน่นอนคือ ผ่านทางร้านค้าของผู้ประกอบการ ตัวแทนจำหน่าย พนักงานขาย เป็นต้น ปัญหาสำคัญที่พบคือ ผู้ประกอบการบางรายยังขาดความรู้และ ความเข้าใจในเรื่องของการมีตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เป็นของตนเอง ไม่มีกระบวนการส่งเสริมการตลาด และการประชาสัมพันธ์ทางด้านผลิตภัณฑ์ สำหรับโอกาสในการทำธุรกิจนั้น รัฐบาลได้มีนโยบายให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางธุรกิจขนาดย่อมอย่างจริงจัง และมีหน่วยงานของทางภาครัฐและเอกชนที่เข้ามาทำหน้าที่ให้คำแนะนำและคำปรึกษาทางด้านการทำธุรกิจ ตลอดจนอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจหัตถกรรมสาขาเครื่องหนัง ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง การมีคู่แข่งขันทางด้านการค้าเป็นจำนวนมาก จุดอิ่มตัวของผู้บริโภค และคู่แข่งขันสามารถลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์ได้ง่ายเป็นต้น (2) การวิเคราะห์ความสอดคล้องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมช่างหนังนั้นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินธุรกิจได้อย่างสมเหตุสมผล บนแนวทางความพอเพียง ความมีเหตุผลอย่างมีภูมิคุ้มกัน อีกทั้งสามารถสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรมช่างหนังเพื่อให้คงอยู่กับ รุ่นลูกรุ่นหลานสืบต่อไป (3) สำหรับการสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรมสาขาช่างหนังของจังหวัดเชียงใหม่เป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่น ระดับชุมชน ระดับประเทศ สู่สากล มีการเผยแพร่ด้วยการจัดนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่ผู้ที่มี ความสนใจงานหัตถกรรมสาขาช่างหนังโดยเชิญสล่า หรือพ่อครูแม่ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น มาสาธิตและให้ความรู้และส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นนอกจากนี้ได้มีการส่งเสริมให้สล่าหรือผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนาจากการจัดโดยคณะผู้วิจัย หรือประสานกลุ่มตัวอย่าง ให้เข้าร่วมอบรมสัมมนากับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น ซึ่งสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้กับธุรกิจของตนเองได้เป็นอย่างดีตลอดจนมีการประสานกับศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านการส่งออกเพื่อการจำหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศ โดยให้ผู้ประกอบการทั้งสองฝ่ายเจรจาด้านการค้าโดยตรง อีกทั้งมีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆได้แก่ ป้ายไวนิล สื่อโทรทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ เพื่อเป็นฐานข้อมูลองค์ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศได้ทำการศึกษาในครั้งต่อไป
Description: This qualitative research aims to study 1) the context and the local wisdom potential the Department of Leather in Chiang Mai province 2) to analyze the accordance between the sufficient economy philosophy and the local wisdom inheritance the Department of Leather of Chiang Mai province 3) to inherit the local wisdom of Leather work Chiang Mai province and to propagate it at the local level to the international level. The qualitative and the participatory action research were done in four districts: Sankhumpaeng, Sansai, Muang, Hang Dong district. The findings are that the 17 sample groups are mostly in Mung Chiangmai District (47%), Sankhumpaeng district (35%), Sansai district (18%). More used materials and tools are from locality of Chiang Mai province (94%); e.g. Leather from James and Jarenslip Shop, from external manufacturing sources (29%); e.g. PVC PU and etc from bangkok. Employment is a labor within a family (59%),and process by owner (35%), and community members (12%). The production places are at home (in the family) (65%) and the other place (24%) such as daily market, a place in hospital and etc., at rent store (6%).The designs are up to the craft-men and producers (35%). Some are produced by the customers’ suggestions or made to order (53%) and inspired by the other (24%). For the public relation, the entrepreneurs made it themselves at exhibition or the e-commerce and etc., (18%). The propaganda was done through printing materials and the on-line document or Sunday market (6%). Regarding to the product’s distribution channel, the entrepreneurs made it themselves at their own shops (whole sales and retail sales) (88%), and the other way; e.g. agency, e-commerce and etc. (12%). Entrepreneurs are persons who fix the price by considering from the principal of the product price, size and timing and etc., (65%), the product quality (35%), the competitors’ prices. (12%), and balance of buyers and sellers (6%). The SWOT analysis on the Department of Leather in Chiang Mai province it is found that entrepreneurs have feature in operating their business that they have been inherited knowledge from their previous generations or their ancestors and have obvious distribution channel that through the entrepreneurs’ stores and official dealers. Their products are variety and a good quality of materials raw. For the problems found during the process, some entrepreneurs still lack of knowledge and understanding in creating their product symbol and packaging, lacking of support in sales and marketing. For the opportunity of running business, the governmental organizations provide support, cooperation, knowledge and advice to entrepreneurs that is directly beneficial to sample groups. However, the obstacles where the entrepreneurs are facing currently are economic issue, political issue, copyright, and there are lots of competitors in the same market. According to the analysis of the consistency in Self-Sufficiency Economy Philosophy and local wisdom inheritance on the Department of Leather, all entrepreneurs have applied Self -Sufficiency Economy Philosophy to their business operation with current situation by applying attitudes of running sufficient and stable business as principle in running their business, so that the entrepreneurs will be able to carry on their business with sustainability. However, regarding to the inheritance of local wisdom on Leather work in Chiang Mai province, it is done in local level, community level, national level to international level by arranging exhibition in order to broadcast local wisdom knowledge by inviting local craftsmen or teachers who teach local wisdom to demonstrate and provide knowledge of Leather work which is to inherit the knowledge of handicraft within the locality to prevent from vanishing and to make it exists. Moreover, there is a sales promotion in order to increase the income from product distribution, and it promotes entrepreneurs to join the activities of seminars and lectures which are activities organized by researcher group or governmental and private sectors. Entrepreneurs are able to apply those acquired knowledge for their business. Also, the researcher has published the public relation media within Chiang Mai province as Leather work database in Chiang Mai province. And organizes an exhibition in order to broadcast local wisdom knowledge and public relation media are vinyl posters, television media, electronic media, printed matters, etc. to publicize and broadcast Leather work,
URI: http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/729
Appears in Collections:Research Report

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cover.pdfCover (ปก)437.84 kBAdobe PDFView/Open
Abstract.pdfAbstract (บทคัคย่อ)448.7 kBAdobe PDFView/Open
Content.pdfContent(สารบัญ)685.57 kBAdobe PDFView/Open
Chapter1.pdfChapter-1 (บทที่1)576.8 kBAdobe PDFView/Open
Chapter2.pdfChapter-2 (บทที่2)1.3 MBAdobe PDFView/Open
Chapter3.pdfChapter-3 (บทที่3)1 MBAdobe PDFView/Open
Chapter4.pdfChapter-4 (บทที่4)707.06 kBAdobe PDFView/Open
Chapter5.pdfChapter-5 (บทที่5)1.85 MBAdobe PDFView/Open
Chapter6.pdfChapter-6 (บทที่6)1.02 MBAdobe PDFView/Open
Chapter7.pdfChapter-7 (บทที่7)591.58 kBAdobe PDFView/Open
Bibliography.pdfBibliography (บรรณานุกรม)619.47 kBAdobe PDFView/Open
Appendix.pdfAbstract (บทคัคย่อ)773.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.