Research Report Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 608
Issue DateTitleAuthor(s)
2019การวิจัยและพัฒนาระบบและกระบวนการผลิตและพัฒนาครูรายวิชาวิธีสอนภาษาอังกฤษ โดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยงและการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานสิตา, ทายะติ
-การพัฒนาระบบบัญชีผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่วาริพิณ, มงคลสมัย; ณัฐธยาน์, บันเทา; ปนัดดา, โตคำนุช
-ทัศนคติด้านระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ส่งผลต่อความประทับใจในการบริการการศึกษาของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จารุณี, อินต๊ะสอน; Jarunee, Intason
2019การออกแบบตกแต่งภายในพื้นที่แสดงสินค้าและหน้าร้านกลุ่มพัฒนาอาชีพ เพื่อส่งเสริมการขาย กรณีศึกษากลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีบ้านต้นโจ๊ก(คำซาว) ตำบล สันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่เจษฎาพล, กิตติพัฒนวิทย์
2017การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (ACTIVE LEARNING) ในรายวิชาการพัฒนาทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัยจันทรา, แซ่ลิ่ว
2018การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาในด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาล้านนาเชิงหัตถกรรมในพื้นที่ชุมชนบ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ไพรสันต์, สุวรรณศรี; พิมพ์ชนก, สุวรรณศรี; ศศิณิส์ภา, พัชรธนโรจน์; ศิริกรณ์, กันขัติ์
2018การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเด็กที่มีความต้องการพิเศษ สำหรับผู้ดูแลเทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่อทิตยา, ใจเตี้ย
2019การวิจัยเพื่อพัฒนาและต่อยอดสินค้าเกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภัยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปีที่ 2ทัศนีย์, อารมณ์เกลี้ยง
2019การใช้บทบาทสมมติเพื่อพัฒนาความรู้ด้านวรรณคดีไทย กรณีศึกษา : นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Yunnan Normal University and Business Schoolชิดธิณัฐ, คอมแพงจันทร์
2019การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีศักยภาพการแข่งขันในประชาคมอาเซียน ปีที่ 2วีระศักดิ์, สมยานะ
2019การวิจัยและพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวีระศักดิ์, สมยานะ
2017The Application of the Flipped Classroom to Enhance Student Motivation for Learning Business Subjects at the International College, Chiang Mai Rajabhat Universityเจนจิรา, อาษากิจ; สุทธามณี, ธนะบุญเรือง; Emanuele, Guarnaccia
2019การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการดำเนินงานกลุ่มผู้ผลิตชาเมี่ยง ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่เพียงตะวัน, พลอาจ; ศุภฤกษ์, ธาราพิทักษ์วงศ์; เกษม, กุณาศรี
2017การพัฒนาการออกเสียงคำภาษาอังกฤษที่สะกดด้วยพยัญชนะต้นที่ไม่มีในคำภาษาไทยโดยใช้แบบ ฝึกออกเสียงแบบคู่เทียบเสียงธัญลักษณ์, คำพรหม
2018การพัฒนาความสามารถการจัดการเรียนรู้ สาระวิชาสังคมศึกษาของนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป โดยกระบวนการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเสกสรร, ท้าวทุมมา; ธรรศ, ศรีรัตนบัลล์; ณกานต์, อนุกูลวรรธกะ
2018การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเสาวภา, ปัญจอริยะกุล
2019การพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะ การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสนิท, หาจัตุรัส
2018ภาพลักษณ์และความคาดหวังจากประชาชนในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ และอำเภอข้างเคียงที่มีต่อหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่อมาคินป์, ชินโชติกร
2018การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ในโรงเรียนสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดเชียงใหม่วีระศักดิ์, ชมภูคำ; พิชญ์สินี, ชมภูคำ
2018การพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อส่งเสริมทักษะการคิด วิเคราะห์โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นทัศนีย์, บุญแรง
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 608