Research Report Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 304
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การเสด็จประพาสต้นสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนชูชาติ, ชูสิทธิ์; Choochat, Choosit; บุญชัย, ถนัด; Boonchai, Thanat
2561การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการส่งเสริมและอนุรักษ์ผักพื้นบ้านในพื้นที่ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่เรือนคำ, ธฤษ; Reankham, Trid; พัชรธนโรจน์, ศศิณิส์ภา; Phatcharathanaroch, Sasinipa; สุวรรณศรี, พิมพ์ชนก; Suwannasri, Pimchanok
2561การพัฒนาคุณภาพหญ้าแฝก เพื่อการทำผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบุณยเนตร, พูลสุข; รัชเวทย์, อโนดาษ์; อินภักดี, จินตนา
2561การพัฒนาชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารของผู้ประกอบธุรกิจสินค้า และของที่ระลึกในจังหวัดเชียงใหม่วัฒนวงศ์, วรสุดา; Wattanawong, Worasuda
2561การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการตั้งคำถามเพื่อพัฒนา การคิดเชิงวิพากษ์ของนักศึกษาไทยที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศวิบูลวัชร, ลลิดา; Wiboonwachara, Lalida
2561การพัฒนาคู่มือและนวัตกรรมภาษาอังกฤษที่ใช้แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานด้านอุตสาหกรรมบริการสาขาการบริการโรงแรมและที่พักในประชาคมอาเซียนสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนรักสวน, ภัทรกมล; Ruksuan, Pattaragamol
2561การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนชาญไววิทย์, ปณชนก
2561การวิจัยแบบมีส่วนร่วมโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการความรู้ และพัฒนาสื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ ในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่รัตนชูโชค, พรวนา; Rattanachuchok, Ponwana
2018การใช้ประโยชน์จากซังข้าวโพดหวานสีม่วงในการพัฒนาเครื่องดื่มผง พร้อมดื่มโดยการเอนแคปซูเลชันด้วยการทำแห้งแบบพ่นฝอยฤทธิ์มณี, ธัญนันท์; พรปัณณวิชญ์, อภิรดา; Rithmanee, Thanyanun; Phonpannawit, Apirada
2018การส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่เทศบาลเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่สุวรรณศรี, พิมพ์ชนก; พัชรธนโรจน์, ศศิณิส์ภา; Patcharathanaroach, Sasinipa; Suwannasri, Pimchanok
2018การวิจัยเพื่อพัฒนาและต่อยอดสินค้าเกษตร ในชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภัย ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอารมย์เกลี้ยง, ทัศนีย์; Aromkliang, Tasanee
30-Mar-2016กลยุทธ์การบริหารผ้าไหมลายสันกำแพงเพื่อพัฒนาสู่การคุ้มครองเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยมีส่วนร่วมของชุมชน อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่พลอาจ, เพียงตะวัน; Pol-ard, Piangtawan
Dec-2017การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมของเล่นพื้นบ้านล้านนาบุญมี, จิรวรรณ; ฺBoonmee, Jirawan; บุญมี, ธวัชชัย; ฺBoonmee, Thawatchai
May-2018การพัฒนาระบบบัญชี การสร้างแบรนด์และส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่มงคลสมัย, วาริพิณ
31-Jan-2018การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องเห็ดของชุมชน ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ธฤษ เรือนคำ, Trid Ruankham
15-Jan-2018การพัฒนาวิชาชีพครูบรรณารักษ์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางสุรชาติ, พุทธิมา; Surachart, Putthima
11-Dec-2016การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ปีที่ 3กาญจนา, สุระ
6-Jan-2018ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการ ของสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่รัชฎาพร, พันธุ์ทวี; Ratchadaporn, Panthawee
31-Jan-2018การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องเห็ดของชุมชน ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ธฤษ เรือนคำ, Trid Ruankham
24-Apr-2018การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ปีที่ 3กาญจนา, สุระ
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 304