Browsing by Author ศิริมาศ, โกศัลย์พิพัฒน์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชนบทภาคเหนือ โดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐานศิริมาศ, โกศัลย์พิพัฒน์
2561การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชนบทภาคเหนือ โดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐานศิริมาศ, โกศัลย์พิพัฒน์
11-May-2017การพัฒนาคู่มือการบริหารจัดการงานวิชาการของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่สุเทพ , ไชยวุฒิ; เกตุมณี, มากมี; ศิริมาศ, โกศัลย์พิพัฒน์
2560การพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะเพื่อหนุนเสริมระบบการฝึกทักษะวิชาชีพครู: ประเด็นการมีส่วนร่วมพัฒนาแบบประเมิน CCRดวงใจ, เนตรตระสูตร; ชไมมน, ศรีสุรักษ์; ศิริมาศ, โกศัลย์พิพัฒน์; จันทรา, แซ่ลิ่ว; พิทยาภรณ์, มานะจุติ; อภิญญา, มนูญศิลป์
2019การวิจัยและพัฒนาระบบและกระบวนการผลิตและพัฒนาครูรายวิชา วิธีสอนการศึกษาปฐมวัยโดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานและระบบพี่เลี้ยงดวงใจ, เนตรตระสูตร; ศิริมาศ, โกศัลย์พิพัฒน์
2561รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชนบทภาคเหนือ โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรท้องถิ่นศิริมาศ, โกศัลย์พิพัฒน์; ไพรัช, โกศัลย์พิพัฒน์
2017รูปแบบการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในของสถานรับเลี้ยงเด็ก อำเภอเมืองเชียงใหม่จุรีพร, เทศเนาวนิตย์; พิทยาภรณ์, มานะจุติ; ศิริมาศ, โกศัลย์พิพัฒน์
19-Dec-2014รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยของเครือข่ายพัฒนาศึกษา อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่กัญตยา, คนเที่ยง; พิทยาภรณ์, มานะจุติ; ศิริมาศ, โกศัลย์พิพัฒน์
25-May-2015สภาพปัญหาและอุปสรรคการบังคับใช้กฎหมายทางการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยของจังหวัดเชียงใหม่แสงเทียน, คำปัญญา; ประวัติ, พื้นผาสุข; ศิริมาศ, โกศัลย์พิพัฒน์