Browsing by Author ศิริมาศ, โกศัลย์พิพัฒน์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
2565การจัดกิจกรรมพหุปัญญาเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่องทางการได้ยินกันตณัช, วงค์คูณ; ศิริมาศ, โกศัลย์พิพัฒน์; ศศิพินต์, สุขบุญพันธ์
2562การบริหารงานวิชาการด้านกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอรี่ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานจังหวัดเชียงใหม่พัทธนันท์, ปาเป็ง; ประวัติ, พื้นผาสุข; ศิริมาศ, โกศัลย์พิพัฒน์
2562การบริหารจัดการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่วันทนีย์, ใจเฉพาะ; ชไมมน, ศรีสุรักษ์; ศิริมาศ, โกศัลย์พิพัฒน์
2561การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชนบทภาคเหนือ โดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐานศิริมาศ, โกศัลย์พิพัฒน์
2561การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชนบทภาคเหนือ โดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐานศิริมาศ, โกศัลย์พิพัฒน์
2560การพัฒนาคู่มือการบริหารจัดการงานวิชาการของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่สุเทพ , ไชยวุฒิ; เกตุมณี, มากมี; ศิริมาศ, โกศัลย์พิพัฒน์
2562การพัฒนาคู่มือการเปลี่ยนผ่านเพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่สิทธิสอน, คำตุ้ย; สมเกตุ, อุทธโยธา; ศิริมาศ, โกศัลย์พิพัฒน์
2564การพัฒนารูปแบบการบริหารงานกิจกรรมนักเรียนแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนบ้านบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่กมลฤทัย เนตรทิพย์; ศิริมาศ, โกศัลย์พิพัฒน์; ณัฐิยา, ตันตรานนท์
2560การพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะเพื่อหนุนเสริมระบบการฝึกทักษะวิชาชีพครู: ประเด็นการมีส่วนร่วมพัฒนาแบบประเมิน CCRดวงใจ, เนตรตระสูตร; ชไมมน, ศรีสุรักษ์; ศิริมาศ, โกศัลย์พิพัฒน์; จันทรา, แซ่ลิ่ว; พิทยาภรณ์, มานะจุติ; อภิญญา, มนูญศิลป์
2019การวิจัยและพัฒนาระบบและกระบวนการผลิตและพัฒนาครูรายวิชา วิธีสอนการศึกษาปฐมวัยโดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานและระบบพี่เลี้ยงดวงใจ, เนตรตระสูตร; ศิริมาศ, โกศัลย์พิพัฒน์
2561รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชนบทภาคเหนือ โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรท้องถิ่นศิริมาศ, โกศัลย์พิพัฒน์; ไพรัช, โกศัลย์พิพัฒน์
2560รูปแบบการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในของสถานรับเลี้ยงเด็ก อำเภอเมืองเชียงใหม่จุรีพร, เทศเนาวนิตย์; พิทยาภรณ์, มานะจุติ; ศิริมาศ, โกศัลย์พิพัฒน์
2557รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยของเครือข่ายพัฒนาศึกษา อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่กัญตยา, คนเที่ยง; พิทยาภรณ์, มานะจุติ; ศิริมาศ, โกศัลย์พิพัฒน์
2563แนวทางการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาเด็กแบบมีส่วนร่วมของผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่บุศราภรณ์, คำปะละ; ศิริมาศ, โกศัลย์พิพัฒน์