Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 21 to 40 of 329 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
9-Nov-2015การดำเนินงานและรูปแบบรายการวิทยุที่เหมาะสมของสถานีวิทยุชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่อะโน, สยมภู
15-Sep-2014การดูดซับสี โรดามีนบี ด้วยซังข้าวโพดและซังข้าวโพดที่ปรับสภาพผิวสุวคนธ์, จันทร์ต๊ะ; วทัญญูตา, วาทกานต์; Suwakon, Janta; Watanyuta, Watakan
11-Nov-2015การดูแลสุขภาพของตัวเองเมื่อเจ็บป่วย ของประชาชน ในตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนพรหมมาเย็น, ฟ้ามุ่ย
18-Nov-2015การนิเทศภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2พงษ์ช้าง, วินัย
2556การบริการจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีข้อจำกัดด้านทรัพยากรทางการศึกษาในบริบทชนเผ่าภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยติณณภพ หลวงมณีวรรณ์
19-Nov-2015การบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ในทัศนะของผู้บริหารและครูผู้สอนธาตุอินทร์, นิเทศก์
17-Nov-2015การบริหารงานวิชาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านจ่าโบ่ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1รักเมือง, แพรวพรรณ
12-Nov-2015การบริหารจัดการงบประมาณของวัดในจังหวัดอุตรดิตถ์ปั้นงาม, มนต์ชัย
11-Nov-2015การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณการลุ่มน้ำสาขาแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ทิพย์สุวรรณ, ชลธร
17-Nov-2015การบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองด้วยกระบวนการสร้างอนาคตร่วมกัน กรณีศึกษา : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ) สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1อินต๊ะสาร., ชลีพร
17-Nov-2015การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1วุฒิสาร, อุทัยวรรณ
2556การบริหารจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการใช้ภาษาไทยในฐานะภาษาที่สองสำหรับการสื่อสารของนักเรียนต่างชาติ โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่วรวรรณ, นิมิตพงษ์กุล
18-Nov-2015การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนขนาดเล็ก ตามทัศนะของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1ประสพโชควัฒนา, อธิโชค
2554การบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่นในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากธุรกิจชุมชน : กรณีศึกษาวิชาวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่นุ่มมีศรี, สุรศักดิ์; และคณะ
2556การบูรณาการการจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน บนฐานเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น ของกลุ่มชาติพันธุ์ ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนรัชเวทย์, อโนดาษ์; และคณะ
2556การบูรณาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นในการจัดการและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนนุ่่มมีศรี, สุรศักดิ์; และคณะ
Sep-2556การบูรณาการวิถีชีวิต อัตลักษณ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาความมั่นคงทางสังคมของเยาวชนนอกระบบวัฒนวงศ์, วรสุดา; Wattanawong, Worasuda
Oct-2556การบูรณาการวิถีชีวิตอัตลักษณ์ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาการศึกษาสู่ความมั่นคงของเยาวชนในระบบโรงเรียนสุขพ้ชราภรณ์, ณพัชญาฐ์; Sukpatcharaporn, Napatchaya
2556การบูรณาการวิธีการสอนภาษาแบบธรรมชาติโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่กับหุ่นมือเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยศิริรัตน์ สายใจ
17-Nov-2015การปนภาษาอังกฤษในนิตยสารภาษาไทยอินต๊ะ, พรรณทิวา