Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 21 to 40 of 773 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การคำนึงด้านความปลอดภัยที่มีผลมาจากการขยายตัวของสายการบิน ต้นทุนต่ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลัลลิยา, แพร่พาณิชวัฒน์; กนกวรรณ, พีรพงศ์เดชา; สุทธามณี, ธนะบุญเรือง; จักรพันธ์, เพชรขำ; พิชญา, มณีรัตน์
2552การจัดการการเรียนรู้เพื่อพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม ของภาคชนบทและชุมชนเมืองจังหวัดเชียงใหม่สมยานะ, วีระศักดิ์
2551การจัดการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของภาคชนบทและชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม่สมยานะ, วีระศักดิ์
2553การจัดการการเรียนรู้เพื่อสร้างและพัฒนานักวิจัย ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่สมยานะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์
28-Jan-2561การจัดการการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ ต่อการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของภาคชนบทและ ชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม่สุระ, อ.ดร.กาญจนา
17-Nov-2015การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนบริสุทธิ์, นฏกร
2553การจัดการความรู้ การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชน กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง ตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่นิลวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์; Nilwan., Assistant Professor Dejawit
28-Jan-2561การจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชน กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง ตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่นิลวรรณ, เดชวิทย์; บุญมี, ธวัชชัย; ธาราพิทักษ์วงศ์, ศุภฤกษ์; อ้วนสอาด, สุวลักษณ์; สุวรรณอาสน์, พุทธมน; บุญมาประเสริฐ, เติมพันธ์
2553การจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชน บนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง ตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่นิลวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์; Nilwan, Asst. Prof. Dejawit; บุญมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย; Boonmee, Asst. Prof. Tawatchai; ธาราพิทักษ์วงค์, อาจารย์ศุภฤกษ์; Tharapitakwong, Ajarn Suparuek; อ้วนสอาด, อาจารย์สุวลักษณ์; Auansa, Ajarn Suwaluck; สุวรรณอาษณ์, อาจารย์พุทธมนต์; Suwunna, Ajarn Puutamon; บุญมาประเสริฐ, อาจารย์เติมพันธ์; Boonmaprasert., Ajarn Termpun
2553การจัดการความรู้ “การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู” ผ่านสมุดบันทึกออนไลน์ (Blog)ชำนาญยา, นรินทร์ทิพย์; Chumnanya, Narintip
28-Jan-2561การจัดการความรู้การอกแบบผลิตภัณฑ์และศักยภาพชุมชน ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ประภัสสร, ทัศนีพร
2553การจัดการความรู้ทางการตลาดเพื่อพัฒนากลุ่มทอผ้าหมู่ 6 บ้านดงเจริญชัย ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่รัชชุศานต, นางเจิมขวัญ; Ratchusanti, Ms. Jermkhuan; สัตโยภาส, นางสาวพนิดา; Sattayopat, Miss Panida; พลอาจ, นางสาวเพียงตะวัน; Pol-Ard, Miss Piangtawan; เติมสงวนวงศ์, นายศุภธณิศร์; Termsnguanwong, Mr.Supathanish
28-Jan-2561การจัดการความรู้ทางการตลาดเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในการผลิตผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง ถั่วเหลือง และน้ำมันงา ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปางหมูและบ้านสบสอย ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนชุ่มอุ่น, ผศ.มานพ
2551การจัดการความรู้ทางการบัญชีเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ในการผลิตผลิตภัณฑ์ลำไยอบแห้งสีทองของกลุ่มเกษตรกรบ้านเหมืองกวัก ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูนมงคลสมัย, วาริพิณ
24-Jan-2561การจัดการความรู้ทางการบัญชีเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในการผลิตผลิตภัณฑ์ลำไยอบแห้งสีทองของกลุ่มเกษตรกรบ้านเหมืองกวัก ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูนมงคลสมัย, ผศ.วาริพิณ
2552การจัดการความรู้ทางการเงินและการบัญชีเพื่อพัฒนาการผลิตเห็ดและผักปลอดสารพิษกลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ บ้านเจดีย์แม่ครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่มงคลสมัย, วาริพิณ
28-Jan-2561การจัดการความรู้ทางด้านการเงินและการบัญชีเพื่อพัฒนาการผลิตเห็ดและผักปลอดสารพิษกลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ บ้านเจดีย์แม่ครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่มงคลสมัย, ผศ.วาริพิณ
2552การจัดการความรู้ทางบัญชีตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมงคลสมัย, วาริพิณ
2551การจัดการความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ในการผลิตลำไยอบแห้งสีทองของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเหมืองกวัก หมู่ 5 ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูนสิงฆราช, สมบัติ; Singkharat, Sombat
2552การจัดการความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในการผลิต ผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง ถั่วเหลืองและน้ำมันงาของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านปางหมูและบ้านสบสอย ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนสิงฆราช, สมบัติ