Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 21 to 40 of 273 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
11-Nov-2015การดูแลสุขภาพของตัวเองเมื่อเจ็บป่วย ของประชาชน ในตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนพรหมมาเย็น, ฟ้ามุ่ย
18-Nov-2015การนิเทศภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2พงษ์ช้าง, วินัย
11-Nov-2015การบริการจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีข้อจำกัดด้านทรัพยากรทางการศึกษาในบริบทชนเผ่าภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยหลวงมณีวรรณ์, ติณณภพ
19-Nov-2015การบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ในทัศนะของผู้บริหารและครูผู้สอนธาตุอินทร์, นิเทศก์
17-Nov-2015การบริหารงานวิชาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านจ่าโบ่ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1รักเมือง, แพรวพรรณ
12-Nov-2015การบริหารจัดการงบประมาณของวัดในจังหวัดอุตรดิตถ์ปั้นงาม, มนต์ชัย
11-Nov-2015การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณการลุ่มน้ำสาขาแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ทิพย์สุวรรณ, ชลธร
17-Nov-2015การบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองด้วยกระบวนการสร้างอนาคตร่วมกัน กรณีศึกษา : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ) สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1อินต๊ะสาร., ชลีพร
17-Nov-2015การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1วุฒิสาร, อุทัยวรรณ
2556การบริหารจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการใช้ภาษาไทยในฐานะภาษาที่สองสำหรับการสื่อสารของนักเรียนต่างชาติ โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่วรวรรณ, นิมิตพงษ์กุล
18-Nov-2015การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนขนาดเล็ก ตามทัศนะของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1ประสพโชควัฒนา, อธิโชค
2556การบูรณาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นในการจัดการและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนนุ่่มมีศรี, สุรศักดิ์; และคณะ
11-Nov-2015การบูรณาการวิธีการสอนภาษาแบบธรรมชาติโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่กับหุ่นมือเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยสายใจ, ศิริรัตน์
17-Nov-2015การปนภาษาอังกฤษในนิตยสารภาษาไทยอินต๊ะ, พรรณทิวา
11-Nov-2015การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยใช้สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนตาวากุล, สาคเรศ
2016การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาในด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่รัตนชูโชค, พรวนา; Rattanachuchok, Ponwana
17-Nov-2015การประเมินกระบวนการใช้หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนนิมงคล, นันทิยา
19-Nov-2015การประเมินการใช้หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกาศเกษม, เกียรติสุดา
17-Nov-2015การประเมินความรู้ ความเข้าใจและเจตคติของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ในจังหวัดภาคเหนือตอนบนที่มีต่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติ ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551ทองวินิชศิลป, วรุณรัตน์
9-Nov-2015การประเมินผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ไชยชนะ, อรุณี