Theses หน้าแรกของกลุ่มข้อมูล

Browse
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลใหม่ทางอีเมลรายวัน
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 412
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2016Power flow exchange algorithm model in smart microgrid systemYodthong, Mensin; Worajit, Setthapun; Wattanapong, Rakwichian; Somchai, Chokmaviroj
4-พฤษ-2017A model of community data system management process by Digital Community Center and citizen involvementEakkarath, Panyathep; Nuttiya, Tantranont; Orasa, Tetiwat; Hathaithip, Sintuya
18-พฤษ-2017Forest moisture restoration model for community economic development in LampangBoriboon, Boonyuhong; Nuttiya, Tantranont; Mechai, Pattarapremcharoen; Pisit, Maneechot
18-พฤษ-2017Spiritual markenting development to promote Saluang community's tourismJindapa, Srisamran; Kamolthip, Kamchai; Pusanisa, Thechatalerng; Nuttiya, Tantranont
21-มิถ-2017Hybrid water pumping system for natural water resourceTaweesak , Taweewithyakarn; Worajit, Setthapun; Jiratkwin, Rakwichian; Wirachai, Roynarin
19-ธัน-2014ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำณัฐปาลิน, นิลเป็ง; จิติมา, กตัญญู; เรืองเดช, วงศ์หล้า; วันทนีย์, ชวพงค์
11-พฤษ-2017Health seeking behaviors and access to health service of Shan migrant workers in sub-district San Phak wan, Hang Dong district, Chiang Mai provinceSai, Han Nwi; Chitima, Katonyoo; Narong, Na Chiangmai
24-กุม-2017ผลการสร้างเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเองในการควบคุมพฤติกรรม การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยาปิยพร, สิงห์คำ; สิวลี, รัตนปัญญา; สามารถ, ใจเตี้ย
2-พฤษ-2017ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคอุจาระร่วงในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูนพงค์นรินทร์, สุริยะโจง; สามารถ, ใจเตี้ย; สายหยุด, มูลเพ็ชร
24-เมษ-2017คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินในโรงพยาบาลสารภี จังหวัดเชียงใหม่จตุรงค์, ประกายสกุล; วราภรณ์, ศิริสว่าง; วันทนีย์, ชวพงค์
28-ธัน-2016การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิกกับสโมสรฟุตบอลที่ได้รับความนิยมตะวัน, อ้วนสมบูรณ์; ธรรมกิตติ์, ธรรมโม
2017การผลิตเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดลำปางรุจิรา, จูเจริญ; กมลณัฏฐ์, พลวัน
17-พฤษ-2017การใช้สื่อสังคมออนไลน์ Konvy.com สำหรับธุรกิจเครื่องสำอางของผู้จำหน่ายในประเทศไทยเพียรวดี, มณีขัติย์; กมลณัฏฐ์, พลวัน
18-พฤษ-2017แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติภาคิม, จิรจตุรพรกุล; ศิริมาศ, โกศัลพิพัฒน์; ชไมมน, ศรีสุรักษ์
25-ธัน-2015การพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน : กรณีศึกษา โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอนพีรศักดิ์, อิทธิศักดิ์ธนเดช; ประวัติ, พื้นผาสุข; บุญเลิศ, คำปัน
15-ธัน-2015การบริหารจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนโรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายพิมลมาศ, ยะอนันต์; ยุพิน, อินทะยะ; ณัฐิยา, ตันตรานนท์
27-เมษ-2017แนวทางการพัฒนารูปแบบงานวิชาการของโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่สุกัญญา, แก้วหล้า; พิทยาภรณ์, มานะจุติ; ชไมมน, ศรีสุรักษ์
27-ธัน-2016การสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์ ชุด ประเพณีสำคัญของชาวล้านนาชนานันทน์, ฟองศิริ; ศศิธร, อินตุ่น; สนิท, สัตโยภาส
15-พฤษ-2017ภาพสะท้อนสังคมและกลวิธีการนำเสนอเรื่องสั้นในนิตยสาร "คู่สร้างคู่สม"สุพิศ, เอื้องแซะ; สนิท, สัตโยภาส; นราวัลย์, พูลพิพัฒน์
22-พฤษ-2017ศฤงคารรสในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีจุรีย์พร, อำพันธ์; ศรีวิไล, พลมณี; สนิท, สัตโยภาส
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 412