Theses หน้าแรกของกลุ่มข้อมูล

Browse
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลใหม่ทางอีเมลรายวัน
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 251
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
11-มีน-2561การเปรียบเทียบพฤติกรรมนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทยในจังหวัดเชียงใหม่ ในการท่องเที่ยวในประเทศไทยและการท่องเที่ยวในต่างประเทศปภาวี, โรจน์หิรัญเศรษฐ์
2556การบริหารจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการใช้ภาษาไทยในฐานะภาษาที่สองสำหรับการสื่อสารของนักเรียนต่างชาติ โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่วรวรรณ, นิมิตพงษ์กุล
10-มีน-2017Surada TestPK, PK; Dr.sdlkfld
15-มีน-2017การกำจัดสีโรดามีน บีด้วยเปลือกสละตุ้ยพรม, รัชนีกร; จันทร์ต๊ะ, สุวคนธ์; Janta,Suwakon
19-พฤศ-2015การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการจัดการการตลาดของธุรกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดงเหนือ ตำบลวังผาง กิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูนคำหล่อ, สุวภรณ์
19-พฤศ-2015การเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนแส้นทางอาชีพใหม่ของหญิงขายบริการทางเพศในสถานบริการบาร์เบียร์ไมล์ถึง., ปรารถนา
19-พฤศ-2015การพัฒนาบุคลากรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนผิวนวล, นุจรี
19-พฤศ-2015พฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารกับการมีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเอกชน จังหวัดลำพูนบุญมา, บัวนำ
19-พฤศ-2015การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ในการแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สอนโดยการใช้ผังมโนมติกับการสอนปกติสายคำ, นงเยาว์
19-พฤศ-2015การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาโรงเรียนป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน สู่มาตรฐานโรงเรียนในฝันแก้ววังปลา, วีระยุทธ
19-พฤศ-2015ความพร้อมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่มาตี๋, ดำรง
19-พฤศ-2015ความคิดเห็นของครูผู้สอนเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2สวัสดี, ดำรงค์
19-พฤศ-2015การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างสื่อการสอน โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาคฤหานนท์, ศุภฤกษ์
19-พฤศ-2015ความพึงพอใจของผู้บริหารและครูผู้สอนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1ไชยนา, สุพิน
19-พฤศ-2015การสร้างแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และความก้าวหน้าทางการเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-4 ปีจินดารัตน์, กัณชลีย์
19-พฤศ-2015ทัศนะของผู้นำชุมชนเกี่ยวกับการบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ของโรงเรียนเอกชนขนาดกลางในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4บัวเขียว, ประภาภัทร
19-พฤศ-2015ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยการใช้วิธีการสอนไวยากรณ์แบบบูรณาการยวดยง, อริศรา
19-พฤศ-2015การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22ปันคำมา, ดิษฐ์ลดา
19-พฤศ-2015ผลการประเมินตนเองภายหลังการประเมินภายนอกรอบแรกของสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ของสถานศึกษาในอำเภอดอยเต่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5บูรณะพิมพ์, บำเพ็ญ
19-พฤศ-2015การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสำหรับการทำวัตรสวดมนต์ของอุบาสกและอุบาสิกาธรรมชัย, วินัย
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 251