Research Report Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 283
Issue DateTitleAuthor(s)
2550ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์วัฒนธรรมและค่านิยม ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิชา, จักรกฤช
Feb-2550การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชากรีฑาประเภทลู่และลานชัยมัง, อภิสิทธิ์
2552การพัฒนากระบวนการทำวิจัยในชั้นเรียนแบบมีส่วนร่วม ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พวงมาลา, อุบล
2550กระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมในการพัฒนาอาชีพเสริมเพื่อสรางความ เขมแข็งใหกับชุมชนตําบลสันปายาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม่เซียซาร, อัจฉรียา; จิตรวิจารณ, ชวิศ
2550การใช้สารสกัดจากไคโตซานในการควบคุมโรคและแมลงศัตรูกุหลาบและผลต่ออายุการปักแจกันหลังการเก็บเกี่ยวสุนทรวิภาต, ทิตา
2550การพัฒนาสินค้าชุมชนไทลื้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่สู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นกิติบุตร, วิไลลักษณ์
2550ชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาเรื่องขยะมูลฝอยของชุมชนไทลื้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่บุญญประภา, พัฒนา; และคณะ
2550การศึกษาคุณภาพ และอายุการเก็บรักษาของธัญพืชแท่งพลังงานต่ำ ในบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆรินพล, อภิรดา; และคณะ
2550การศึกษาการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สมุนไพรพื้นบ้านหมอดู, สายสุนีย์
2550การศึกษาการออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2550พูลสุข, รำพึง
2550การวิเคราะหผลทางประสาทสัมผัสของกาแฟถั่วเหลืองวิชิต, นริศรา
2553การใช้สมุนไพรผสมอาหารเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของปลานิลแก้วตาปี, วชิรนนท์
2550ชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาเรื่องทรัพยากรน้ำของชุมชนไทลื้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่นุ่มมีศรี, สุรศักดิ์; และคณะ
2550รายงานการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตชาวไทลื้อโดยองค์กรชุมชนบ้านลวงใต้ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่อุดาการ, เยี่ยมลักษณ์; Udakaan, Yiamluck
2550โครงการวิจัยเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาการจัดการการผลิตผักปลอดสารพิษ และสินค้าแปรรูปผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม่ ยกระดับสู่มาตรฐานสากลสมยานะ, วีระศักดิ์
2550โครงการวิจัยเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาการจัดการการผลิตผักปลอดสารพิษ และสินค้าแปรรูปผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม่ ยกระดับสู่มาตรฐานสากลสมยานะ, วีระศักดิ์
2550โครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายผู้บริโภคผักปลอดสารพิษที่มีต่อการสนับสนุนการผลิตผักปลอดสารพิษ ของเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่กิติบุตร, วิไลลักษณ์
2549ความคิดเห็นของหน่วยรับตรวจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่มีการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ปี 2559ข่มแก้ว, จุฑามาศ
2549การใช้ระบบบึงประดิษฐ์บำบัดน้ำเสียจากการผลิตกระดาษสานุ่มมีศรี, นาย สุรศักดิ์
2549สมบัติทางกายภาพของระบบดาวคู่แบบแตะกัน เอกซ์วาย ลีโอนิสไหมทอง, นางสาววิระภรณ์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 283