Research Report Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 25 of 25
Issue DateTitleAuthor(s)
26-May-2016การพัฒนากลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าไหมลายสันกำแพงจากสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่พุทธมน, สุวรรณอาสน์; สัชฌุเศรษฐ์, เรืองเดชสุวรรณ
26-May-2016รูปแบบการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ผ้าไหมลายสันกำแพงต่อการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ของชุมชนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ศุภฤกษ์, ธาราพิทักษ์วงศ์
26-May-2016แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มของอาหารท้องถิ่นภาคเหนือ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน: การวิเคราะห์จากมุมมองผู้บริโภคพชรพร, อากรสกุล; กันตา, ตันนิยม
14-Mar-2016กลยุทธ์การบริหารผลิตภัณฑ์ผ้าไหมลายสันกำแพง เพื่อพัฒนาสู่การคุ้มครองเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่เพียงตะวัน, พลอาจ; Piangtawan, Pol-Ard
13-Mar-2016ศึกษาภาวะการค้าชายแดนไทย – จีนตอนใต้ ด้านงานหัตถกรรมช่าง 10 สาขา ของภาคเหนือตอนบนภาสกร, โทณะวณิก; Passakorn, Tonawanik
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 25 of 25