Research Report Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 58
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น งานหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ของจังหวัดเชียงใหมสังคีตศิลป, สายพิณ
2554การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอด ภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมไม้แกะสลักของจังหวัดเชียงใหม่คืนมาเมือง, สิริพร
2554การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอด ภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมสาขาผ้าทอของจังหวัดเชียงใหม่สุริยงค, เอกพงศ์
2554การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอด ภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมสาขาโลหะของจังหวัดเชียงใหมประวัง, รุทธ
2554การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอด ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องเคลือบ ของจังหวัดเชียงใหม่วงศ์สุฤทธ, เสน่ห์; Wongsulit, Saneah
2554การจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนนุ่มมีศรี, สุรศักดิ์; และคณะ
2554ศึกษาการผลิต และการเก้บรักษาข้าวคั่ว สมุนไพรในระดับอุตสาหกรรมท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุ มชนในจังหวัดเชียงใหม่สุประดิษฐอาภรณ์, วิศนี; ศรีกาหลง, ประมวล
2554การบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่นในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากธุรกิจชุมชน : กรณีศึกษาวิชาวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่นุ่มมีศรี, สุรศักดิ์; และคณะ
2554การพัฒนาระบบการวัดประเมินผลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผ้เูรียนแสนใจพรม, สายฝน
2554การใช้กระบวนวิชาจิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Studies) หมวดวิชาศึกษาทั่วไปพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่สัตโยภาส, สนิท
2554การพัฒนาการเรียนการสอนจริยธรรม สำหรับเด็กปฐมวัยศรีสุรักษ์, ชไมมน
2554การวิจัยและพัฒนาฐานข้อมูลผลงานวิชาาการครูวิทยฐานะในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1เขมวิมุตติวงศ, ชุฏิภัคศ์; Kemwimoottiwong, Chutipuk
2556การบูรณาการการจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน บนฐานเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น ของกลุ่มชาติพันธุ์ ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนรัชเวทย์, อโนดาษ์; และคณะ
2556การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง ของกลุ่มชาติพันธุ์ ในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนรัชเวทย์, อโนดาษ์; และคณะ
2556การเตรียมขั้วไฟฟ้าอ้างอิงแบบซิลเวอร์-ซิลเวอร์คลอไรด์จากสารเหลือทิ้งในห้องปฏิบัติการกัณณะ, มิก; สมนาม, สราวุฒ
2556การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในรายวิชา การจัดการพฤติกรรม (SPE 3201) โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STADสุขบุญพันธ์, ศศิพินต์; Sukbunpant, Sasipin
2566พฤติกรรมทางจริยธรรมด้านเบญจธรรมของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อินตา, มนตรี
2556การพัฒนาทักษะการสืบค้นของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จิวาลักษณ์, นภารัตน์; และคณะ
2556รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของผู้นำท้องถิ่นกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ไชยโย, วิไลพร; คำใจ, กมลทิพย์
2556การใช้กิจกรรมแนะแนวเพื่อเพิ่มแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2คำปัน, บุญเลิศ; และคณะ
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 58