Research Report หน้าแรกของกลุ่มข้อมูล

Browse
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลใหม่ทางอีเมลรายวัน
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 283
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2550วิเคราะห์การออกแบบผลิตภัณฑ์ และศักยภาพ ของธุรกิจชุมชน ตามโครงการ “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่โสมดี, วินัย; Somdee, Winai
2550วิเคราะห์การออกแบบผลิตภัณฑ์ และศักยภาพ ของธุรกิจชุมชน ตามโครงการ “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์กรอบรูปไม้ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่โสมดี, อัญชลี; Somdee, Anchalee
2550โครงการวิเคราะหการออกแบบบรรจ  ภุ ัณฑและศักยภาพ ของธุรกิจชุมชน ตามโครงการ “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ” อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหมศรีชูชาต, สุ มิตรา; และคณะ; Srichuchaat, Sumittra
2550วิเคราะห์การออกแบบผลิตภัณฑ์ และศักยภาพธุรกิจชุมชน ตามโครงการ “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์เดินเส้นลวดลาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่โสมดี, อัญชลี; และคณะ; Somdee, Anchalee
2550วิเคราะห์การออกแบบผลิตภัณฑ์ และศักยภาพ ของธุรกิจชุมชน ตามโครงการ “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่หงษ์ทอง, อำนาจ; Hongthong, Amnart
2550การสร้างโปรแกรมบทเรียนออนไลน์รายวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวงค์ชมภู, พริ้มไพร
2550การกำจัดขยะอินทรีย์ที่ย่อยสลายยากโดยใช้ไส้เดือนดินใจเตี้ย, สามารถ; Jitia, Samart
2550วิเคราะห์การออกแบบผลิตภัณฑ์ และศักยภาพธุรกิจชุมชน ตามโครงการ “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่โสมดี, อัญชลี; และคณะ; Somdee, Anchalee
2550การกระจายและฤทธิ์การก่อกลายพันธุ์ของอนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (พีเอ็ม2.5) ในอากาศภายนอกและภายในอาคาร วิทยาเขตเวียงบัว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ฉุนรัมย์, อาจารย์ ดร.ณรงค์พันธ์; Chunram, Dr. Narongpan
2550แนวทางการจัดระบบจราจรและการใช้ที่จอดรถของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พงษ์เมษา, นาย เสริมศักดิ์
2551การสร้างแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร แบบมีส่วนร่วม สำหรับกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่สิตานุรักษ์, สุชานาฏ
2550การสร้างต้นแบบชุมชนการเรียนรู้และตรวจสอบสถานภาพและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของลุ่มน้ำแม่ยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอนคุณประดิษฐ์, ดร. ทัตพร
2550การพัฒนารูปแบบการกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบวิเคราะห์งานย่อยและเทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรมสำหรับนักเรียนที่มี ความต้องการพิเศษในโรงเรียนแกนนำเรียนร่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1ธิแจ้, สุลีกาญ
2550การพัฒนาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมระหว่างเด็กที่มีความต้องการพิเศษ กับเด็กปกติในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อุทธโยธา, สมเกตุ
2550การใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาในการบูรณาการการเรียนรู้ของประชาชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น : กรณีศึกษาหมู่บ้าน OTOP ดีเด่น อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่จิตรวิจารณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชวิศ; ChitwiCharn, Asst.Prof. Dr. Chawit
2550พฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ธรรมจันตา, คะนอง
2550การพัฒนาการหมักน้ําหมักชีวภาพของบานสะลวงใน ตําบลสะลวง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหมชมเชย, อัจฉรียา
2550การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บรายวิชาเทคโนโลยีการศึกษา สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่หมื่นแจ่ม, สำเนา
2550การเสริมบรรยากาศของสภาพแวดลอม สําหรับสัตววงศเสือและแมว (Family Felidae) 5 ชนิดของสวนสัตวเชียงใหมพื้นผาสุข, นางสาวณัฐธิดา; Puenphasook, Miss Nattida
2550การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5ทิพธนธรณินทร์, ศุภวรรณ; เรือนแก้ว, ชนิกานต์
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 283