Research Report หน้าแรกของกลุ่มข้อมูล

Browse
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลใหม่ทางอีเมลรายวัน
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 25
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
20-กุม-2016การศึกษารูปแบบการจัดเส้นทางการขนส่งสินค้าด้วยวิธีเชิงพันธุกรรมพิมพ์ชนก, สุวรรณศรี; Pimchanok, Suwannasri
30-สิง-2016การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการติดตามคุณภาพน้ำโดยใช้ดัชนีชี้วัดทางกายภาพ ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งัด อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่พิมพ์ชนก, สุวรรณศรี; Pimchanok, Suwannasri
22-ธัน-2016Association Rule of Subjects Affecting Student Dropout Using Apriori AlgorithmMahatthanachai, Butsaraporn; Malaivongs, Kanchi; Somhom, Samerkae; Tantranont, Nuttiya; มหัทธนชัย, บุษราภรณ์; มาลัยวงศ์, ครรชิต; สมหอม, เสมอแข; ตันตรานนท์, ณัฐิยา
2016ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริมสุภาหาญ, ณัฐธิดา; คุณประดิษฐ์, ทัตพร; ลีฬหเกรียงไกร, พงษ์พันธุ์; จรดล, อติณัฐ
29-มิถ-2017บัญชี สุภาษิต และเศรษฐกิจพอเพียง : สื่อสารสุขจากการไม่เป็นหนี้มงคลสมัย, วาริพิณ
29-มิถ-2017การใช้ระบบ google scolarJingjok Jingjai
29-มิถ-2017การเพิ่มความสามารถในการรับน้ำหนักของไม้ไผ่ สำหรับงานโครงสร้างArsa, Sermsak
29-มิถ-2017การมีส่วนร่วมโพธิสุข, บุศรา; Pothisook, Bursara
พฤศ-2012A Course Guidance System based on Learner Characteristic Analysis: ~Case study of Chiangmai Rajabhat University~wongchomphu, phrimphrai
9-กรก-2015การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสำหรับการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ในรายวิชา COM2202 เทคโนโลยีสื่อประสม ของนักศึกษาหมู่เรียน 02 ที่ลงทะเบียนในปีการศึกษา 1/2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยการคัดสรรกลวิธีการสอนwongchomphu, phrimphrai; พริ้มไพร, วงค์ชมภู
2014การพัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดการฐานข้อมูลทรัพยากรน้ำ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่มณีเลิศ, จุฬาวลี; Maneelert, Chulawalee
เมษ-2014การใชทฤษฎีไวยากรณระบบและหนาที่ในการวิเคราะหขอผิดพลาดการแปล: กรณีศึกษานักศึกษาชั้นปที่ 3 เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหมสุดฤทัย, อรุณศิโรจน์; Sudrutai, Arunsirot
2016(Undefined)ศศิณิส์ภา, พัชรธนโรจน์
2-มิถ-2013แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมดนตรีของชาวกะเหรี่ยง ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ธนพชร, นุตสาระ; Tanapachara, Nudtasara
2-มิถ-2016ดนตรีมูเซอกับวัฒนธรรมสังคมใหม่ ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนธนพชร, นุตสาระ; Tanapachara, Nudtasara
2-มิถ-2016วิถีชีวิตการดำรงอยู่วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนธนพชร, นุตสาระและคณะ; Tanapachara, Nudtasara and Team
1-มิถ-2016การพัฒนาระบบแนะนำเพื่อช่วยวางแผนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษา บ้านแม่กำปอง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่กัลยา, ใจรักษ์; Kallaya, Jairak
30-พฤษ-2016ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนากับการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ณัทธร, สุขสีทอง; Nuttathon, Sucksitong
30-พฤษ-2016วิธีสอนภาษาอังกฤษแบบเน้นการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาทักษะภาษาแบบบูรณาการสำหรับนักเรียนเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในชุมชนชนบทภัทรกมล, รักสวน; Pattaragamon, Ruksuan
29-พฤษ-2016การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษโดยการมีส่วนร่วมจากผู้ปกครองในเขตอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ศศิพินต์, สุขบุญพันธ์; Sasipin, Sukbunpant
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 25